Voľné miesta

Navigácia

 • MDD

 • OKO

  "Medzinárodný deň detí dnes oslavujú všetky deti,

  nové vydanie časopisu OKO nám už na stránke školy svieti.

  Je to darček od nás, pre vás milí žiaci,

  čítať si ho môžete celé leto všetci.

  Milí redaktori, vám chceme vysloviť veľkú vďaku,

  zodpovedne ste pracovali od svitu do súmraku.

  S radosťou sa k nám pridali aj pani učiteľky a vychovávateľky, 

  okruh ponúkaných tém je preto veľký.

  Dovidenia v budúcom školskom roku,

  dúfajme, že o niečo silnejší nastúpime všetci bok po boku."

   

  Najnovšie číslo časopisu nájdete kliknutím TU.

   

 • Rozhodnutie mesta SNV o obnovení školského vyučovania

  Rozhodnutie mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 01. 06. 2020 o obnovení školského vyučovania v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok nájdete kliknutím TU.

 • Info pre rodičov k otvoreniu našej školy od 1.6.2020

  Milí rodičia, informáciu o prevádzke a fungovaní našej školy od 1.6.2020 nájdete kliknutím TU. Venujte prosíme zvýšenú pozornosť tejto informácii a podrobne si ju preštudujte.

  Harmonogram žiaka v škole - nájdete TU

  Vyhlásenie rodiča - si stiahnete kliknutím TU. Návratku pre odchod dieťaťa z ŠKD si stiahnete kliknutím TU.

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV K HODNOTENIU PREDMETOV NA KONCI ŠK. ROKU

  1.Na I. stupni sa budú všetky predmety na konci školského roka 2019/20 s výnimkou tých,ktoré sú neklasifikované, hodnotiť SLOVNE.

  2.Na II. st. sa predmety MAT a GEO budú vo všetkých ročníkoch hodnotiť SLOVNE

  3.Na II. st. sa všetky budú ostatné predmety, s výnimkou neklasifikovaných a predmetov uvedených v bode 2, hodnotiť klasifikáciu (známkou).

  4.Kritéria hodnotenia všetkých hodnotených predmetov zverejňujú priebežne od tohto týždňa vyučujúci školy.

  vedenie školy

 • Ďalšie uvoľňovanie opatrení

  18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení. Nájdete ich kliknutím TU.

 • OTVORENIE MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA

  Multifunkčné ihrisko na našej škole je otvorené v čase prerušeného vyučovania od 8. – 18. hod. Kto ho chce využiť, musí sa riadiť pokynmi hlavného hygienika (kliknite pre zobrazenie pokynov)
  V našich podmienkach môže byť na multifunkčnom ihrisku naraz len 1 vedúci a traja cvičenci. Ostatní musia byť mimo ihriska za podmienok bežných pri pohybe osôb vo vonkajšom prostredí. Ihrisko a dezinfekciu má na starosti p. školník. Žiadne športové náradie škola momentálne nezapožičiava. 
  Využívanie ihriska našimi žiakmi je možné z dôvodu vyučovania až popoludní od 13. hod.
  Kontakt: 0905 443136

 • Oznam pre rodičov IND

  Oznamujeme rodičom v triedach s integráciou IND, že poplatok IND sa za druhý polrok sa z dôvodu prerušeného vyučovania vyberať nebude, už zaplatený poplatok prechádza na nový školský rok. Vracať sa budú iba tým, ktorí zo školy odchádzajú. 

 • OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV

  V nadväznosti na Usmernenie Ministerstva školstva SR o úpravách obsahu a organizácie vzdelávania počas mimoriadnej situácie dôjde od stredy 6. 5. 2020 k zmenám rozvrhu všetkých tried v našej škole. Žiaci budú mať priemerne 3- 5 vyučovacích hodín týždenne menej a súčasne dôjde aj redukcii časti učiva. Domáce úlohy sa budú zadávať súčasne s učivom a pre žiakov budú povinné iba z hlavných predmetov. Domáce úlohy z doplnkových predmetov (výchovy, voliteľné predmety, Pracovné vyučovanie, Technika) nebudú pre žiakov povinné. Škola do 20. 5. súčasne zverejní spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov a rámcové kritéria k nim. Tento rozvrh bude platiť do konca mimoriadneho vzdelávania na diaľku.
  Rozvrh pre I. stupeň nájdete TU.
  Rozvrh pre II. stupeň nájdete TU.

  PhDr. Bohuslav Vaľko, RŠ

 • Oznam pre rodičov

  Vážení rodičia,
  včera schváleným usmernením Ministerstva školstva o úpravách vzdelávania na ZŠ v tomto školskom roku sa na najbližšom zasadnutí dňa 5. 5. 2020 zaoberať Gremiálna rada školy, aby ho aplikovala na podmienky našej školy. Následne prebehnú úpravy obsahu vzdelávania v jednotlivých ročníkoch a predmetoch, ako aj v rozvrhu hodín všetkých tried.

  vedenie školy

 • OZNAM RODIČOM

  Pedagogická rada svojím uznesením zo dňa  20. 4. 2020  rozhodla, že v 2. polroku šk. roku 2019/20 sa nebudú klasifikovať tieto predmety: 1. st. Telesná výchova a Náboženská výchova  a 2. st. Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Informatika, Občianska náuka, Jazykový sprievodca a Programovanie  a multimédiá. Žiak bude mať na vysvedčení formulku: absolvoval/neabsolvoval. 

 • Zápis prvákov, E-prihláška

  Zápis pre deti z iných obvodov  z kapacitných dôvodov ukončený. Zapísať možno už iba deti z nášho obvodu. Za pochopenie ďakujeme.

  Oznamujeme rodičom, že zápis detí sa v  zmysle nariadenia ministra školstva bude konať elektronickou formou v čase od 15. 4. do 21. 4. 2020. Kliknite TU pre vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY 

  Rodičia, ktorí chcú prihlásiť dieťa do triedy s integráciou detí so všeobecným intelektovým nadaním, a ešte nevypísali prihlášku na psychologické vyšetrenie, vyplnia aj PRIHLÁŠKU do CPPPaP - kliknite TU, ktorú podpísanú doručia elektronicky do školy  (sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com)

  Rodičia, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do ZUŠ v priestoroch našej školy (tanečný a výtvarný odbor), môžu vyplniť PRIHLÁŠKU do ZUŠ.

  V prípade, že zákonný zástupca nemôže dieťa prihlásiť elektronicky, po telefonickom kontakte (0907 745 557) môže prísť osobne (bez dieťaťa) od 17. 4. do 21. 4. v čase od 9.00 do 16. 00 hod.

  Obvod ZŠ Ing. O. Kožucha

  Ing. O. Kožucha, Rázusova, Zimná, Banícka, Hanulu, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Zvonárska, Čsl. armády, F. Kráľa, Konrádova, Mlynská, Brusník, Drevárska, Za Hornádom, A. Miczkiewicza, E. M. Šoltésovej, Kalinčiaka, Stojan, Malá, J. Bottu, Novoveská Huta, Podskala, Sídlisko Iglovia

 • Pozdravy od žiakov

  ... nie len pre učiteľov, ale aj pre Vás...

 • Usmernenie k hodnoteniu

  Ministerstvo školstva pripravilo Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Nájdete ho kliknutím TU.

 • Oznam pre rodičov a žiakov 29. 3

  Zmena rozvrhu a kontakt na psychológa

  Vzhľadom na predĺženie prerušenia vyučovania na neurčito sme sa s ohľadom na potreby jednotlivých tried pristúpili k čiastočnej zmene rozvrhu. 1. stupeň nájde svoj nový rozvrh tu  a 2. stupeň objaví svoj rozvrh kliknutím tu.

  Zároveň uvádzame kontakt na p. psychologičku G. Leskovjanskú  (ide o pracovníčku Cpppap v Sp. Novej Vsi), ktorá zabezpečuje v čase prerušovania vyučovania v prípade potreby akýkoľvek psychologický servis pre žiakov a  rodičov našej školy (leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com).

 • OZNAM PRE NAŠICH RODIČOV A ŽIAKOV (25. 3.)

  Na webstránke https://www.ucimenadialku.sk/terminy/ nájdete bližšie informácie o zmenách schválených vládou SR, týkajúcimi sa dôležitých udalostí tohto školského roku. O. i  ide aj o:
  - prerušenie vyučovanie do odvolania
  - zrušenie Testovania 9 v školskom roku 2019/20
  - zmenu termínu podávania prihlášky na SŠ z 10. 4. na 15. 5. 2020 (doklad o zdravotnej spôsobilosti nie je potrebné k prihláške potvrdzovať)

  Popri tom dávame rodičom do pozornosti na stránke aj položku, ktorá je špeciálne určená pre rodičov: https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/

  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ

 • Informácie  pre RODIČOV A ŽIAKOV

  (RODIČOVSKÁ SCHRÁNKA,  FOTOGALÉRIA, pomocné linky)

  Vážení rodičia, žiaci,

  ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu pri vzdelávaní na diaľku. V tejto komplikovanej situácii je pre nás Vaša súčinnosť a zodpovedný prístup nesmierne dôležitý, keďže slovenské školstvo nebolo pripravené na spôsob vzdelávania, ktoré realizujeme od 16. marca aj na našej škole. Sme radi, že ste náš systém pozitívne prijali a radi privítame aj Vaše návrhy a pripomienky, ktoré môžu pomôcť nášmu spoločnému úsiliu. Vzhľadom na skutočnosť, že vzdelávanie na diaľku podľa všetkých indícii bude pokračovať aj ďalej, spúšťame pre Vás možnosť prísť s návrhmi a pripomienkami, ktoré zefektívnia celý vzdelávací proces v podobe príspevkov do RODIČOVSKEJ SCHRÁNKY, do ktorej sa môžete prihlásiť tu.  Pre našich žiakov zasa ponúkame možnosť spoluvytvárať našu fotogalériu z domáceho vzdelávania aj  so zaujímavými či pozitívnymi postrehmi, ktoré chcú odkázať iným. Zasielajte ich na mailovú adresu skolskaschranka@gmail.com.

  Súčasne Vám i Vašim deťom dávame návody, ako si pomôcť v niektorých situáciách:

  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ

   

 • INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY
  pri pozitívnom náleze koronavírusom COVID 19

  Upozorňujeme nielen všetkých zamestnancov, ale aj žiakov, že v prípade pozitívneho testu na koronavírus COVID 19 zamestnanca či žiaka je nevyhnutné okamžite kontaktovať priamo riaditeľa školy na telefónnom čísle 0905 443 136. Informácia je dôležitá z hľadiska predchádzania šíreniu ochorenia v otvorených komunitách a okamžitému prijatiu potrebných karanténnych opatrení.
  Ďakujem

  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ

 • OZNAM ŠKOLY PRE RODIČOV A ŽIAKOV K VZDELÁVANIU ŽIAKOV V ČASE OD 16.3. – 29. 3. 2020

  Vyučovanie žiakov bude v čase uzavretia školy (predbežne od 16. 3. do 29.3. ) prebiehať  v zmysle Usmernenia ministerky školstva M. Lubyovej https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/ nasledovne:

  1.  Žiaci budú mať upravený týždenný rozvrh hodín, priemerne to bude 3 – 5 vyučovacích predmetov denne. Rozvrh pre svoje dieťa nájdete TU- rh pre 1. stupen.pdf a  TU - rh pre 2. stupen.pdf

  2. Výučba bude prebiehať elektronicky, prioritne prostredníctvom aplikácie EDUPAGE na webe našej školy, kde sa žiak prihlási prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ktoré má nalepené v žiackej knižke. V prípade problémov s touto aplikáciou alebo ak učitelia uprednostnia  komunikáciu mailom, budú informácie zasielané na mailové adresy, ktoré sme od vás  získali na základe informovaného súhlasu.

  3. Žiaci dostanú každý deň v čase od 8. – 9. hod. 3-5 materiálov od svojich učiteľov, pričom sa budú riadiť pokynmi k nim. Popoludní v čase od 13. – 14. hod. im naši učitelia zašlú domáce úlohy na ten deň, ktoré vypracujú najneskoršie do 18. hod. Jednu z domácich úloh  odošlú na základe pokynu  učiteľa  na kontrolu samotnému učiteľovi, o kontrolu ostatných úloh žiadame Vás - rodičov.

  4. Počas karantény žiakov hodnotíme iba slovne, výnimkou sú projekty, ktoré budú ohodnotené po príchode do školy známkou.

  5. Žiaci môžu počas týždňa dostať max. 2 projektové úlohy. Zadanie projektovej úlohy koordinuje  triedny učiteľ.

  6. Vychovávateľky  zo ŠKD budú deťom na 1. st. zasielať námety na voľnočasové aktivity na každé popoludnie.

  7. Testovanie 9 sa zatiaľ má uskutočniť v pôvodnom termíne, teda 1. 4. 2020.

  7. Žiakom odporúčame obmedziť priame sociálne kontakty s inými kamarátmi na nevyhnutnú možnú mieru.

  8. Rodičia, ktorí nám nestihli odovzdať  podpísané informované súhlasy na používanie mailových adries, nech tak urobia elektronicky prefotením podpísaného súhlasu a zaslaním na adresu: sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com 
  Informovaný súhlas nájdete TU - Inform.suhlas.docx alebo TU - Inform.suhlas.pdf.

  9. V prípade straty alebo chýbajúcich prihlasovacích údajov na edupage pre žiaka kontaktujte p. zástupcu na mail: bakojozefsnv@gmail.com  

  10. V čase uzatvorenia školy komunikujte s nami elektronicky. Kontaktné adresy na našich učiteľov nájdete na webe školy.

  vedenie školy

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria