Voľné miesta

Navigácia

 • POĎAKOVANIE A POZVÁNKA PRE BUDÚCICH PRVÁKOV

  Vážení rodičia!
  Prvé aprílové dni roku 2018 boli dňami zápisu do 1. ročníka ZŠ. Som si istý, že ste tieto vzácne chvíle pre Vaše deti prežívali spolu s nimi sveľkým vzrušením, nevšedným očakávaním a s neobyčajnou hrdosťou. Dovoľte mi, vážení rodičia, poďakovať sa Vám, ktorí ste si vybrali našu školu za školu Vašich detí, za prejavenú dôveru, ale aj za uznanie a slová chvály, ktoré na adresu našej školy zazneli. Je nám ľúto, že sme vzhľadom na kapacitné možnosti školy nemohli uspokojiť všetkých záujemcov. Vám, ktorých dieťa bude od 1. septembra 2018 žiakom 1. ročníka, garantujeme, že rozhodnutie zapísať Vaše dieťa do našej školy budete vždy pokladať za šťastný krok, ktorý ste v živote urobili. Tešíme sa na spoluprácu s Vami a pozývame Vás i Vaše dieťa na slávnostný zápis spojený s tvorivými dielňami a prehliadkou našej školy, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. 4. 2018 o 9.00 v jedálni našej ZŠ.

 • Krajské kolo Geografickej olympiády

  Táto súťaž vedie žiakov k pochopeniu sveta ako multikultúrneho priestoru, a tým k akceptovaniu zvykov, tradícií a spôsobu života obyvateľov iných krajín sveta. Vedie tiež ku komplexnému chápaniu vzťahu prírody a spoločnosti, a tým vytvára vyvážený a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe. Naši žiaci sa po úspešnom zvládnutí predchádzajúcich kôl zúčastnili 12.apríla krajského kola v Košiciach a v silnej konkurencii nielenže sa stali úspešnými riešiteľmi, ale dosiahli aj veľmi pekné umiestnenia. 5.miesto: Samuel Kačenga z 9.A, 9.miesto: Filip Sabovčík zo 6.A a 10.miesto: Lucia Zajacová z 8.A. Srdečne blahoželáme!

 • IQ olympiáda

  10.apríla sa našej škole uskutočnilo školské kolo IQ olympiády, ktorá je určená pre všetkých žiakov 5. - 9. ročníka ZŠ, resp. primy až kvarty osemročných gymnázií. Je to súťaž postupová a prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje "naučené" vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať a je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí, keďže je zostavená ako sada logických úloh. Úlohy sú všestranné a pokrývajú rôzne druhy intelektového nadania. Výsledkom však nie je výška IQ, ale iba počet bodov za vyriešenie testu. Školského on-line kola sa zúčastnilo spolu 30 žiakov, ktorí dosiahli veľmi pekné výsledky. Do regionálneho semifinále postupujú 3 žiaci:  Neuvirth Miloš, Hagovská Daniela a Kriváková Kristína z 9.A triedy. Dúfame, že sa im tam bude dariť aspoň tak dobre, ako v školskom kole.

  Fotogaléria

 • Finálové kolo Logickej olympiády

  Už po šiestykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2300 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovala viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl. Celoslovenské finálové kolo sa konalo 11. apríla 2018 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Našu školu reprezentovali 2 žiaci v z 1.stupňa a 2 žiaci z 2.stupňa. Najlepšie na 5.mieste sa umiestnil Šimon Kirňak zo 7.A triedy. Aj ostatní súťažiaci Damián Kasňák zo 4.B, Juraj Magnuševský z 3.A a Kim Uey Le Duy zo 7.A boli úspešní riešitelia. Žiakom srdečne blahoželáme. 

  Fotogaléria

 • Olympiáda ruského jazyka

  Dňa 11. 4. 2018 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo ORJ. Našu školu vzorne reprezentovali a svoje výborné komunikačné zručnosti preukázali žiačky Sandra Labancová a Zuzana Mackovjaková z 8. B triedy, ktorá obsadila 1. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Šišková.

  Fotogaléria

 • Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

  Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku. Cieľom je prezentovať krásu písaného slova. Recitátori z našej školy, ktorí postúpili z obvodného kola sa stretli a bojovali v okresnom kole tejto súťaže. Uskutočnilo sa 27.marca 2018 v Galérii umelcov Spiša. Naši recitátori vzorne a úspešne reprezentovali našu školu.
  Adelka Leibiczerová /5.A/ sa umiestnila v próze na 1.mieste. Prvenstvo si odniesol v poézii aj Šimon Širilla /6.A/. Do krajského kola si svojím prednesom vybojoval cestu aj Ján Leibiczer /8.A/. Srdečne im blahoželáme a za reprezentáciu ďakujeme i ostatným recitátorom.
  Krajské kolo sa uskutoční v Michalovciach v mesiaci apríl.

  Fotogaléria

 • Zápis do 1. ročníka

  ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi pozýva rodičov detí narodených od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 na zápis detí do 1. ročníka základnej školy, ktorý sa uskutoční v dňoch 4. až 10. apríla 2018 (vrátane) v čase od 8.00 h do 17.00 h v priestoroch základnej školy. K zápisu je potrebná osobná účasť dieťaťa. Rodič so sebou prinesie rodný list dieťaťa a svoj občiansky preukaz.
  V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základnej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva.

 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 22. 3. 2018 sa na Filozofickej fakulte v Košiciach uskutočnilo krajské kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády. Našu školu vzorne reprezentovali víťazi okresného kola. Lucia Zajacová z VIII. A v kategórii D obsadila 1. miesto a postupuje na celoslovenské kolo. Aj ostatní - Šimon Kirňak VII. A, Barbara Birošová VIII. A, Samuel Kačenga IX. A - boli úspešní riešitelia. Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

  Fotogaléria

 • Okresné kolo Pytagoriády

  Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Aj tento rok naši žiaci obstáli medzi najlepšími žiakmi z okresu výborne. Okresné kolo sa konalo 13. a 14 marca a naši žiaci tvorili 30% úspešných žiakov okresu. Srdečne blahoželáme.
  P8:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  4. miesto: Hamrák Tomáš 8.A
  10. miesto: Mackovjaková Zuzana 8.B
  13. miesto: Rumanová Michaela 8.B
  16. miesto: Dovalová Juliana 8.A
  P7:
  1. miesto: Ječim Branislav 7.A
  2. miesto: Krotký Filip 7.C

  4. miesto: Kvasňáková Alica 7.A
  P6:
  2. miesto: Sabovčík Filip 6.A
  3. miesto: Murdžáková Ema 6.B
  7. miesto: Jakubec Tomáš 6.A
  12. miesto: Palušáková Lenka 6.A
  P5:
  1. miesto: Nováková Lenka 5.A
  2. miesto: Boroš Matej 5.A

  5. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Da Cruz Carlota Sofia 5.A
  12. miesto: Novák Oliver 5.A
  17. miesto: Bojadiev Jordan 4.A
  26.miesto: Dunčko Jerguš 5.A
  P4:
  2. miesto: Malejčík Marek 4.A

  4. miesto: : Bojadiev Jordan 4.A
  5. miesto: Klein Adam 3.A
  6. miesto: Kvasňák Damián 4.B
  7. miesto: Sliva Patrik 4.A
  13. miesto: Vresilovič Matúš 3.A
  P3:
  2. miesto: Klein Adam 3.A
  3. miesto: Sliva Dominik 2.A

  4. miesto: Nováková Patrícia 3.A
  5. miesto: Franko Tomáš 3.A
  7. miesto: Lorko Enrico 3.B

 • Hviezdoslavov Kubín – obvodné kolo

  Dňa 14.3.2018 sa konalo v našej škole obvodné kolo recitačnejsúťaže Hviezdoslavov Kubín. Pred členov poroty sa postavili recitátori, ktorí postúpili zo školských kôl. A všetkým žiakom našej školy sa za úspešnú reprezentáciu môžeme poďakovať. Tí, ktorí sa umiestnili na 1.a 2.mieste, postupujú do okresného kola.
  Umiestnenie:
  1.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Rebeka Gradžilo, 4.C
  2.miesto: Karolína Mravčáková, 4.C
  1.kategória –PRÓZA
  3.miesto: Adela Olejníková, 3.B
  2.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Lenka Nováková, 5.A
  2.kategória –PRÓZA
  1.miesto: Adela Leibiczerová
  2.miesto: Lucia Kozubová, 6.B
  3.kategória – POÉZIA
  1.miesto: Ján Leibiczer,8.A
  3.kategória –PRÓZA
  2.miesto: Veronika Pivovarová, 9.A
  3.miesto: Patrícia Geciová, 7.A

 • Krajské kolo v basketbale žiakov a žiačok

  Po víťazstve v okresnom kole sa dňa 7.3. a 8.3.2018 sa uskutočnilo krajské kolo v basketbale žiakov a žiačok základných škôl v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi . Obidve naše družstvá vynikajúco reprezentovali našu školu a s prehľadom zvíťazilo nad všetkými súpermi vysokými rozdielmi a obsadili 1. miesto aj v kategórii chlapcov , aj v kategórii dievčat. Našu školu budú teda reprezentovať Majstrovstvách Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v rámci Kalokagathie v júni 2018 v Trnave, kde im držíme palce. O tento úspech sa pričinili: Čambal, Frankovič, Gradžilo, Kedžuch, Barbuščák, Hasaj, Jakubek, Rákai, Labuda. Družstvo dievčat tvorili: Nováková, Horváthová Lea, Da Cruz, Horváthová Alexandra, Feňárová, Dovalová Mariana, Dovalová Juliána, Zajacová, Jarošová, Dovčíková. Pripravovala : Mgr. Dovčíková

 • Krajské kolo Biologickej olympiády

  13.3.2018 sa v Košiciach uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády C kategórie. V teoreticko - praktickej časti sa umiestnila na peknom 6. mieste Zuzana Mackovjaková z 8.B triedy. Srdečne blahoželáme. 

 • MŠO vo florbale

  Žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha sa zúčastnili Mestskej športovej olympiády žiakov a žiačok 1. stupňa vo florbale. Organizátorom MŠO bola ZŠ Nad Medzou. Svojou bojovnosťou a húževnatosťou obsadili zaslúžené štvrté miesto. Našu školu reprezentovali: Oliver Koval, Filip Zeman, Terézia Mačupová, Jessica Bednárová z II.B; Ondrej Bartoš, Andrej Labuda, Pavol Blaščák, Hugo Mužík, Adrián Sejut z II.C a Benjamín Bobák z II.D. Ďakujeme.

  Fotogaléria

 • Úspech na medzinárodnej súťaži Mat X

  V tomto školskom roku sa medzinárodnej súťaže Matematický expres zúčastnilo 429 tímov.  Krásne 2. miesto získali siedmaci, v zložení Ječim, Kirňak, Le Duy zo 7.A a Krotký zo 7.B. 23.miesto obsadili ôsmaci (Dovalová, Hamrák z 8.A, Rumanová z 8.B a Midlíková z 8.C). Deviataci sa umiestnili na 22.mieste (Hagovská, Kačenga, Mistríková a Neuvirth z 9.A). Z úspechu sa veľmi tešíme a žiakom srdečne blahoželáme.

 • Okresné kolo Dejepisnej olympiády

  Dňa 15. 2. 2018 sa na ZŠ Lipová uskutočnilo okresné kolo 10. ročníka Dejepisnej olympiády.
  Naši žiaci preukázali výborné vedomosti a obsadili popredné miesta. Žiakov pripravovala
  Mgr. Magdaléna Šišková.
  A aké boli výsledky?
  Kategória F – 6. ročník – 16 žiakov
  1. miesto Filip Sabovčík VI. A, 93 bodov
  4. miesto Bibiána Birošová VI. A, 74 bodov
  Kategória E - 7. ročník - 14 žiakov
  2. miesto Šimon Kirňak VII. A, 91 bodov
  4. miesto Ema Frňáková VII. A, 77 bodov
  Kategória D – 8. ročník – 21 žiakov
  1. miesto Lucia Zajacová VIII. A, 96 bodov
  2. miesto Barbara Birošová VIII. A, 89 bodov
  Kategória C – 9. ročník – 24 žiakov
  1. miesto Samuel Kačenga IX. A, 90,5 bodov
  10. Alexandra Mistríková IX. A, 72 bodov
  Na krajské kolo DO z kategórie E, C, D postupujú prví dvaja žiaci. Veríme, že naši žiaci budú
  úspešní a  držíme im prsty!

  Fotogaléria

 • Deň otvorených dverí pre žiakov s intelektovým nadaním

   

  V stredu 7. februára 2018 sa na ZŠ, Ing. O. Kožucha uskutočnil tradičný Deň otvorených dverí pre žiakov s intelektovým nadaním. Predškoláci v sprievode svojich rodičov mali možnosť vidieť čítanie a anglický jazyk žiakov z výberovej 1. A triedy. Prostredníctvom prezentácie a následnej diskusie sa rodičia žiakov oboznámili s prácou učiteľov v takýchto triedach. Vyučovanie v nich prebieha podľa platných učebných osnov. Žiaci sa učia to isté ako v bežnej triede, no v danej problematike idú viac do hĺbky a rozvíjajú svoju tvorivosť a kritické myslenie. Novým predmetom je len Obohatenie, ktoré žiaci vzhľadom na jeho obsah (objavy a vynálezy, dinosaury...) priam milujú. Tieto triedy sú otvorené pre všetkých žiakov z nášho mesta i okolia, ktorým to odporúča psychologická poradňa (CPPPaP na Letnej ulici). O aké deti ide? Určite zvedavé, ktoré zaujíma svet čísel či poznatky z rôznych vedných odborov a neraz prichádzajú do 1. ročníka s tým, že už vedia čítať. Preto i práca s takými deťmivyžaduje iný prístup, osobité metódy a formy práce na vyučovaní, aby sa ich talent ďalej rozvíjal Deň otvorených dverí ukázal šikovným deťom a ich rodičom možnosť, ako sa dá zaujímavo i hravo vzdelávať. No dvere našej školy sú pre Vás stále otvorené. Ak máte akékoľvek otázky, postrehy alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete nás kedykoľvek osloviť. Zavolajte alebo príďte osobne. Radi Vám odpovieme na Vaše otázky.

  Fotogaléria

 • Víťazstvá na Grajnári

  Cenný úspech dosiahli žiaci našej školy v sobotu 10. 2. v areáli zimných športov na Grajnári, kde sa v idylickej zimnej atmosfére uskutočnili lyžiarske bežecké preteky. Štvrtáčka Tamarka Hasajová vo svojej kategórii zvíťazila, jej sestra Terezka skončila druhá, rovnako ako ich brat Samuel Hasaj. Tretie miesto získal aj Damián Kvasňák a štvrtý skončil piatak Andrej Kempaský. Zastúpenie sme mali aj v kategórii dospelých, kde prvé miesto obsadila p. u. Anna Prachová a šiesty skončil riaditeľ školy Bohuslav Vaľko. Teší nás, že ako jediná škola sme mali zastúpenie  nielen medzi žiakmi a učiteľmi, ale reprezentovali nás aj dvaja rodičia. Pani Krempaská skončila šiesta a pán Kvasňák ôsmy. Super deň, super zážitok! Veríme, že o rok nás bude ešte viac!

  Fotogaléria

 • Okresné kolo biologickej olympiády C

  Dňa 8.2.2018 sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády C kategórie. V teoreticko-praktickej časti 1. miesto obsadila Zuzana Mackovjaková z 8.B triedy, na 5. mieste sa umiestnila Barbara Birošová , 6. miesto obsadila Juliána Dovalová, žiačky 8.A triedy. Úspešnou riešiteľkou bola aj Paulína Petrová z 8.B triedy. Srdečne blahoželáme.

 • Okresné kolo Geografickej olympiády

  6.2.2018 sa konalo okresné kolo 46. ročníka Geografickej olympiády. Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej časti sa žiaci našej školy umiestnili medzi 120 žiakmi okresu vynikajúco.
  Kategória E (8.-9.ročnik):
  1.m. Zajacová Lucia 8.A
  2.m. Kačenga Samuel 9.A
  6.m. Neuvirth Miloš 9.A
  Kategória F (6.– 7. ročník):
  3.m. Sabovčík Filip 6.A
  4.m. Ječim Braňo 7.A
  Kategória G (5.ročník):
  2.m. Novák Oliver 5.A
  3.m. Nováková Lenka 5.A

  Žiakom srdečne blahoželáme a budeme držať prsty aj na krajskom kole.

 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Po úspešnom zvládnutí domáceho kola sa žiaci 5. ročníka zúčastnili okresného kola Matematickej olympiády , ktoré sa konalo 24.1.2018 a potvrdili tam svoje znalosti z matematiky. 5 žiaci sa stali úspešným riešiteľom.
  1.m. Nováková Lenka 5.A
  9.m. Boroš Matej 5.A
  9.m. Da Cruz Carlota Sofia 5.A
  13.m. Šťastný Filip 5.A
  13.m. Holotňák Filip 5.A
  Všetkým srdečne blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria