Navigácia

PartneriMapa

Počet návštev: 5915370

Piatok 5. 6. 2020

ERASMUS +

kliknite na obrázok, pre podrobnosti

Školský časopis OKO

Školský časopis OKO

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa dozviete o časopise OKO a jeho úspechoch. 

O časopise OKO

Najnovšie číslo časopisu OKO si stiahnete kliknutím na nasledujúci odkaz: kliknutím TU

ZRPŠZRPŠ

POPLATKY

žiak - 14 €,   (žiak v HN - 6€)

súrodenec - 7 €, (súrodenec v HN - 3€)

Číslo účtu OZ: SK25 0900 0000 0001 0138 3274

Číslo účtu IND: SK97 0900 0000 0005 2462 0526

Variabilný symbol: osobné číslo, ktoré je pridelené každému žiakovi

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

kliknite na obrázok

 

 

 

 

 

 

 

 

Deti mestu 2016

 

Regionálny deň

Kliknite si na odkaz a prezrite si knihu naších exkurzii v rámci Regionálneho dňa.

Kniha exkurzií 2019 TU.

Kniha exkurzií 2018 TU.

Novinky

 • "Medzinárodný deň detí dnes oslavujú všetky deti,

  nové vydanie časopisu OKO nám už na stránke školy svieti.

  Je to darček od nás, pre vás milí žiaci,

  čítať si ho môžete celé leto všetci.

  Milí redaktori, vám chceme vysloviť veľkú vďaku,

  zodpovedne ste pracovali od svitu do súmraku.

  S radosťou sa k nám pridali aj pani učiteľky a vychovávateľky,

  okruh ponúkaných tém je preto veľký.

  Dovidenia v budúcom školskom roku,

  dúfajme, že o niečo silnejší nastúpime všetci bok po boku."

  Najnovšie číslo časopisu nájdete kliknutím TU.

 • Rozhodnutie mesta Spišská Nová Ves s účinnosťou od 01. 06. 2020 o obnovení školského vyučovania v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových skúšok nájdete kliknutím TU.

 • Milí rodičia, informáciu o prevádzke a fungovaní našej školy od 1.6.2020 nájdete kliknutím TU. Venujte prosíme zvýšenú pozornosť tejto informácii a podrobne si ju preštudujte.

  Harmonogram žiaka v škole - nájdete TU.

  Vyhlásenie rodiča - si stiahnete kliknutím TU. Návratku pre odchod dieťaťa z ŠKD si stiahnete kliknutím TU.

 • 1.Na I. stupni sa budú všetky predmety na konci školského roka 2019/20 s výnimkou tých,ktoré sú neklasifikované, hodnotiť SLOVNE.

  2.Na II. st. sa predmety MAT a GEO budú vo všetkých ročníkoch hodnotiť SLOVNE

  3.Na II. st. sa všetky budú ostatné predmety, s výnimkou neklasifikovaných a predmetov uvedených v bode 2, hodnotiť klasifikáciu (známkou).

  4.Kritéria hodnotenia všetkých hodnotených predmetov zverejňujú priebežne od tohto týždňa vyučujúci školy.

  vedenie školy

 • 18. 5. 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil ďalšie uvoľňovanie opatrení. Nájdete ich kliknutím TU.

 • Multifunkčné ihrisko na našej škole je otvorené v čase prerušeného vyučovania od 8. – 18. hod. Kto ho chce využiť, musí sa riadiť pokynmi hlavného hygienika (kliknite pre zobrazenie pokynov)
  V našich podmienkach môže byť na multifunkčnom ihrisku naraz len 1 vedúci a traja cvičenci. Ostatní musia byť mimo ihriska za podmienok bežných pri pohybe osôb vo vonkajšom prostredí. Ihrisko a dezinfekciu má na starosti p. školník. Žiadne športové náradie škola momentálne nezapožičiava.
  Využívanie ihriska našimi žiakmi je možné z dôvodu vyučovania až popoludní od 13. hod.
  Kontakt: 0905 443136

 • Oznamujeme rodičom v triedach s integráciou IND, že poplatok IND sa za druhý polrok sa z dôvodu prerušeného vyučovania vyberať nebude, už zaplatený poplatok prechádza na nový školský rok. Vracať sa budú iba tým, ktorí zo školy odchádzajú.

 • V nadväznosti na Usmernenie Ministerstva školstva SR o úpravách obsahu a organizácie vzdelávania počas mimoriadnej situácie dôjde od stredy 6. 5. 2020 k zmenám rozvrhu všetkých tried v našej škole. Žiaci budú mať priemerne 3- 5 vyučovacích hodín týždenne menej a súčasne dôjde aj redukcii časti učiva. Domáce úlohy sa budú zadávať súčasne s učivom a pre žiakov budú povinné iba z hlavných predmetov. Domáce úlohy z doplnkových predmetov (výchovy, voliteľné predmety, Pracovné vyučovanie, Technika) nebudú pre žiakov povinné. Škola do 20. 5. súčasne zverejní spôsob hodnotenia jednotlivých predmetov a rámcové kritéria k nim. Tento rozvrh bude platiť do konca mimoriadneho vzdelávania na diaľku.
  Rozvrh pre I. stupeň nájdete TU.
  Rozvrh pre II. stupeň nájdete TU.

 • Vážení rodičia,
  včera schváleným usmernením Ministerstva školstva o úpravách vzdelávania na ZŠ v tomto školskom roku sa na najbližšom zasadnutí dňa 5. 5. 2020 zaoberať Gremiálna rada školy, aby ho aplikovala na podmienky našej školy. Následne prebehnú úpravy obsahu vzdelávania v jednotlivých ročníkoch a predmetoch, ako aj v rozvrhu hodín všetkých tried.

  vedenie školy

 • Pedagogická rada svojím uznesením zo dňa 20. 4. 2020 rozhodla, že v 2. polroku šk. roku 2019/20 sa nebudú klasifikovať tieto predmety: 1. st. Telesná výchova a Náboženská výchova a 2. st. Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Telesná výchova, Pracovné vyučovanie, Technika, Informatika, Občianska náuka, Jazykový sprievodca a Programovanie a multimédiá. Žiak bude mať na vysvedčení formulku: absolvoval/neabsolvoval.

 • Zápis pre deti z iných obvodov z kapacitných dôvodov ukončený. Zapísať možno už iba deti z nášho obvodu. Za pochopenie ďakujeme.

  Oznamujeme rodičom, že zápis detí sa v zmysle nariadenia ministra školstva bude konať elektronickou formou v čase od 15. 4. do 21. 4. 2020. Kliknite TU pre vyplnenie ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY

  Rodičia, ktorí chcú prihlásiť dieťa do triedy s integráciou detí so všeobecným intelektovým nadaním, a ešte nevypísali prihlášku na psychologické vyšetrenie, vyplnia aj PRIHLÁŠKU do CPPPaP - kliknite TU, ktorú podpísanú doručia elektronicky do školy (sekretariat.zskozuchasnv@gmail.com)

 • ... nie len pre učiteľov, ale aj pre Vás...

 • Ministerstvo školstva pripravilo Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Nájdete ho kliknutím TU.

 • Zmena rozvrhu a kontakt na psychológa

  Vzhľadom na predĺženie prerušenia vyučovania na neurčito sme sa s ohľadom na potreby jednotlivých tried pristúpili k čiastočnej zmene rozvrhu. 1. stupeň nájde svoj nový rozvrh tu a 2. stupeň objaví svoj rozvrh kliknutím tu.

  Zároveň uvádzame kontakt na p. psychologičku G. Leskovjanskú (ide o pracovníčku Cpppap v Sp. Novej Vsi), ktorá zabezpečuje v čase prerušovania vyučovania v prípade potreby akýkoľvek psychologický servis pre žiakov a rodičov našej školy (leskovjanska.cpppapsnv@gmail.com).

 • Na webstránke https://www.ucimenadialku.sk/terminy/ nájdete bližšie informácie o zmenách schválených vládou SR, týkajúcimi sa dôležitých udalostí tohto školského roku. O. i ide aj o:
  - prerušenie vyučovanie do odvolania
  - zrušenie Testovania 9 v školskom roku 2019/20
  - zmenu termínu podávania prihlášky na SŠ z 10. 4. na 15. 5. 2020 (doklad o zdravotnej spôsobilosti nie je potrebné k prihláške potvrdzovať)

  Popri tom dávame rodičom do pozornosti na stránke aj položku, ktorá je špeciálne určená pre rodičov: https://www.ucimenadialku.sk/podpora/pre-rodicov/

 • (RODIČOVSKÁ SCHRÁNKA, FOTOGALÉRIA, pomocné linky)

  Vážení rodičia, žiaci,

  ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu pri vzdelávaní na diaľku. V tejto komplikovanej situácii je pre nás Vaša súčinnosť a zodpovedný prístup nesmierne dôležitý, keďže slovenské školstvo nebolo pripravené na spôsob vzdelávania, ktoré realizujeme od 16. marca aj na našej škole. Sme radi, že ste náš systém pozitívne prijali a radi privítame aj Vaše návrhy a pripomienky, ktoré môžu pomôcť nášmu spoločnému úsiliu. Vzhľadom na skutočnosť, že vzdelávanie na diaľku podľa všetkých indícii bude pokračovať aj ďalej, spúšťame pre Vás možnosť prísť s návrhmi a pripomienkami, ktoré zefektívnia celý vzdelávací proces v podobe príspevkov do RODIČOVSKEJ SCHRÁNKY, do ktorej sa môžete prihlásiť tu. Pre našich žiakov zasa ponúkame možnosť spoluvytvárať našu fotogalériu z domáceho vzdelávania aj so zaujímavými či pozitívnymi postrehmi, ktoré chcú odkázať iným. Zasielajte ich na mailovú adresu skolskaschranka@gmail.com.

 • INFORMAČNÁ POVINNOSŤ ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY
  pri pozitívnom náleze koronavírusom COVID 19

  Upozorňujeme nielen všetkých zamestnancov, ale aj žiakov, že v prípade pozitívneho testu na koronavírus COVID 19 zamestnanca či žiaka je nevyhnutné okamžite kontaktovať priamo riaditeľa školy na telefónnom čísle 0905 443 136. Informácia je dôležitá z hľadiska predchádzania šíreniu ochorenia v otvorených komunitách a okamžitému prijatiu potrebných karanténnych opatrení.
  Ďakujem

  PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ

 • Vyučovanie žiakov bude v čase uzavretia školy (predbežne od 16. 3. do 29.3. ) prebiehať v zmysle Usmernenia ministerky školstva M. Lubyovej https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/ nasledovne:

  1. Žiaci budú mať upravený týždenný rozvrh hodín, priemerne to bude 3 – 5 vyučovacích predmetov denne. Rozvrh pre svoje dieťa nájdete TU- rh pre 1. stupen.pdf a TU - rh pre 2. stupen.pdf

  2. Výučba bude prebiehať elektronicky, prioritne prostredníctvom aplikácie EDUPAGE na webe našej školy, kde sa žiak prihlási prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla, ktoré má nalepené v žiackej knižke. V prípade problémov s touto aplikáciou alebo ak učitelia uprednostnia komunikáciu mailom, budú informácie zasielané na mailové adresy, ktoré sme od vás získali na základe informovaného súhlasu.

 • Spríjemnite si čas čítaním jarného vydania školského časopisu OKO Nájdete ho kliknutím TU.

 • Gymnastika a naša ZŠ to je niečo, čo pár rokov patrí neodmysliteľne k sebe. Zásluhou p. u. Majerničkovej a p.u. Murgáčovej, ako aj pani trénerky I. Kovalčíkovej sme na škole vybudovali základňu, ktorá nemá obdobu v celom našom meste. A sme veľmi radi, lebo gymnastika je považovaná za jednu z najzdravších pohybových aktivít a zároveň je i skvelým odrazovým mostíkom pre neskoršie napredovanie v iných športoch. Dnes sa na našej škole venuje gymnastike 55 detí, ktoré každoročne žnú úžasné úspechy na okresných, krajských i celoštátnych súťažiach. Preto sme sa minulý rok rozhodli zapojiť spolu s naším zriaďovateľom Mestom Spišská Nová Ves do projektu Šport pre všetkých a vďaka tomu sa nám podarilo získať pre našich gymnastov špeciálne gymnastické náradie v hodnote niekoľko tisíc EÚR, ktoré skvalitní a súčasne spríjemní ich tréningové aktivity. Našim gymnastom sa tak otvárajú nové možnosti a my veríme, že ich využijú na rozvoj svojej zdatnosti, zdravia a v neposladenom rade i ďalších úspechov v súťažiach, ktoré sú pred nimi. Držme im teda palce!

 • Dňa 14. 2. 2020 sa na ZŠ na Lipovej ulici uskutočnilo okresné kolo 12. ročníka dejepisnej olympiády. Riešitelia mali ťažkú úlohu, pretože test pozostával z učiva daného ročníka, z regionálnych dejín a monotematickou témou pre 6. - 7. ročník bol Milan Rastislav Štefánik – politik, vojak, vedec a pre 8. – 9. ročník Česi a Slováci v období prvej svetovej vojny. Naši žiaci aj napriek tomu úlohy zvládli veľmi dobre, vzorne reprezentovali našu školu, obsadili popredné miesta a všetci sa stali úspešnými riešiteľmi.
  Kategória F – 6. ročník – 13 žiakov
  2. miesto Marek Malejčík VI. A, 66 bodov
  3. miesto Patrik Sliva VI. A, 66 bodov
  Kategória E - 7. ročník - 14 žiakov
  1. miesto Lenka Nováková VII. A, 85, 5 bodov
  4. miesto Martin Sakmáry VII. A, 71, 5 bodov
  Kategória D – 8. ročník – 14 žiakov
  3. miesto Boris Buček VIII. C , 62 bodov
  5. miesto Filip Sabovčík VIII. A, 60, 5 bodov
  Kategória C – 9. ročník – 24 žiakov
  3. miesto Ema Frniaková IX. A, 90 bodov
  5. miesto Branislav Ječim IX. A, 88 bodov

 • Dňa 10.2.2020 sa uskutočnilo na našej škole okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii C (8.-9. roč.).Žiaci našej školy dosiahli opäť výborné výsledky:

  Projektová časť:
  2. miesto: Adam Mistrík z 8.C triedy

  Teoreticko-praktická časť:
  1. miesto: Šimon Kirňák z 9.A triedy
  4. miesto: Bibiána Birošová z 8.A triedy
  7. miesto: Laura Vaicová z 8.A triedy

  Srdečne blahoželáme.

 • Dňa 6.2.2020 sa konalo na ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi Okresné kolo Geografickej olympiády. Po náročnej príprave a silnej konkurencii z iných škôl žiaci našej školy dosiahli veľmi pekné umiestnenia.
  Všetkým k úspechu srdečne blahoželáme.
  Kategória E (8. – 9.roč.):
  1. miesto: Ječim Branislav IX.A
  4.miesto: Kirňak Šimon IX.A
  7.miesto: Sabovčík Filip VIII.A

  Kategória F (6. – 7.roč.):
  3. miesto: Nováková Lenka VII.A
  7.miesto: Da Cruz Carlota VII.A
  8.miesto: Malejčík Marek VI.A

  Kategória G (8. – 9.roč.):
  3. miesto: Klein Adam V.A
  7.miesto: Frniak Samuel V.A

 • Dňa 28.1.2020 sa v Dome Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí ,,Šaliansky Maťko." V troch vekových kategóriách súťažilo dohromady 44 žiakov. Našu školu reprezentovali Zuzana Černíková z 2.C, Karolína Mravčáková zo 6.B triedy a Ella Holečková z 5.B, ktorá vo svojej kategórii upútala výberom ukážky i vlastnou estetickou realizáciou literárneho textu. Umiestnila sa na prvom mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční 25.2.2020 v Košiciach. Ellka, blahoželáme a držíme palce!

 • Zjazdové lyžovanie nepatrí medzi športy, ktorým sa na našej škole s výnimkou lyžiarskeho kurzu osobitne venujeme, napriek tomu sa medzi našimi žiakmi občas objaví hviezda, ktorá zasvieti na lyžiarskom nebi. Tento rok to boli hneď tri hviezdy. Súrodenecká trojica Tamara, Tereza a Samo Hasajovci sa zúčastnili okresných pretekov Mlynky 2020. A viedli si skutočne skvelo. Najstarší Samuel sa stal víťazom svojej kategórie, Tereza obsadila výborné tretie miesto a jej sestra Tamara skončila hneď za ňou. Veľmi nás teší úspech našich všestranných športovcov, gratulujeme im k dosiahnutým výsledkom a sme presvedčení, že obe dievčatá na budúci rok napodobnia svojho brata, ktorý zdokonalil svoje lyžiarske umenie na minuloročnom lyžiarskom kurze, kým obe dievčatá tento kurz čaká práve budúci rok.

 • V prílohe nájdete základné informácie k Testovaniu T9 2020. Zakladne_informacie_T9_2020.pdf

 • Fotogaléria

  V dňoch od 13.01.2020 - 17.01.2020 sa uskutočnil lyžiarsky kurz žiakov 7.roč. v lyžiarskom stredisku Vernár – Studničky. 35 žiakov si užilo krásny týždeň plný lyžovania a zábavy. Pod vedením p.uč. Murgáčovej, Šoltésovej, Palušáka a Slivu sa striedali rôzne činnosti. Lyžovanie, bežkovanie, ranné rozcvičky, večerné aktivity, súťaže, karneval, preteky, ale aj posedenia na izbách a prvé lásky. Milý personál, dobrá strava a ubytovanie tomu dali už len poslednú bodku. Veď si to všetko môžete pozrieť na fotografiách, alebo si prečítajte, čo na záver napísali žiaci.

 • Dňa 29.1 sa v Zasadačke Mestského úradu v SNV konalo Okresné kolo Matematickej olympiády žiakov 5. a 9. ročníka. Ako už tradične naši žiaci ukázali, že patria medzi najlepších v okrese a dosiahli vynikajúce výsledky:

  Z5: 1. m - Matúš Vresilovič, 5.A, 3. m - Adam Klein,5.A, 3. m - Juraj Magnuševský, 5.A, 6. m Matúš Hecko, 5.A, 6. m Samuel Havaš,5.B, 14. m Martin Kokoruďa, 5.A, 14. m - Samuel Husár,5.B,

  Z9: 1. m - Branislav Ječim, 9.A, 4. m Alica Kvasňáková, 9.A, 8. m - Kim Uye Le Duy, 9.A, 10. m - Šimon Kirňak, 9.A

 • Dňa 16. 1. 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola olympiády z nemeckého jazyka. V kategórii 1B nás reprezentovali Lucia Kozubová 8.B, ktorá získala pekné 3. miesto a Šimon Kirňak 9.A obsadil 5. miesto.
  Blahoželáme.

 • Žiaci našej školy sa aj v tomto roku zúčastnili okresného kola olympiády z anglického jazyka. V kategórii 1A (mladší žiaci) nás reprezentovala Khan An Le Duy (5.A), ktorá sa umiestnila na 12. mieste. V kategórii 1B (starší žiaci) obsadil 6. miesto Šimon Kirňak (9.A). Blahoželáme.

 • Vo štvrtok 12.12.2019 prebiehalo vyučovanie na našej škole netradične. Celý deň sme sa na hodinách venovali témam, ktoré súvisia s financiami, hospodárením, rozpočtom v domácnosti, možnosťami šetrenia a podobne. Deti z prvého stupňa sa vybrali na nákup, žiaci druhého stupňa si vypočuli prednášky pracovníkov rôznych finančných inštitúcií, niektoré triedy osobne navštívili banku. Cieľom takéhoto vyučovania je zvýšiť povedomie o financiách, uvedomiť si dôležitosť správneho hospodárenia a narábania s peniazmi, osvojiť si základné pojmy z oblasti financií. Veríme, že žiaci si tento deň užili a niečo nové sa naučili.

 • Svieť nám stromček jagavý,

  už sme všetci zvedaví,

  čí je ten darček a čo je v ňom,

  cingi-lingi bom.

  Opäť sú tu Vianoce. Najkrajšie sviatky roka. Aké by boli bez vianočného stromčeka?

  Peknou a milou tradíciou nášho mesta sú stromčeky, ktoré vyzdobujú deti z materských a základných škôl. Vymyslieť a vyrobiť ozdoby najmä z odpadového materiálu bolo úlohou pre deti zo školského klubu a vychovávateľky. O to väčšia bola radosť pri zdobení nášho stromčeka.

  Fotogaléria


 • Vianočné pozdravy od Erasmus + priateľov pre našu školu

 • Najnovšie číslo nášho školského časopisu nájdete kliknutím TU.

 • Bedmintonový rok sa nám podarilo ukončiť veľkým úspechom na Krajských majstrovstvách v Košiciach. Šiestačky Nela Hadušovská, Simona Hadušovská a Nela Štepitová zahrali v utorok výborne. Na kvalitne obsadenom turnaji obsadili krásne štvrté miesto. V stredu nás reprezentovali chlapci Martin Gabriel Bartko, Ján Dzurňák a Adam Mistrík, ktorí vyhrali svoj základnú skupinu. Vo finálovom zápase potrápili favoritov, a tak 2. miesto je prekvapujúcim, ale zaslúženým ukončením úspešnej sezóny. Blahoželáme!

 • Vo štvrtok 28.11. 2019 sa piati žiaci našej školy zúčastnili Technickej olympiády. Najviac sa darilo dvojici Martin Gabriel Bartko a Dominik Dunčko, ktorá obsadila v A. kategórii okresného kola výborné 2. miesto. Blahoželáme!

 • V piatok 22.11. 2019 sa stretli zamestnanci školstva na bedmintonovom turnaji v Smižanoch. Našu školu úspešne reprezentovali kolegovia Ján Masliš a Jozef Bakó. V okresnom kole získali 2. miesto v súťaži družstiev. Blahoželáme!

  Fotogaléria

 • Pri príležitosti Dňa študentstva sa dňa 21. 11 2019 uskutočnilo oceňovanie najúspešnejších žiakov základných škôl v našom meste. Je potešiteľné, že počet pozvaných žiakov našej školy je každoročne najvyšší spomedzi všetkých škôl mesta. Tento rok sa tohto oceňovania za účasti najvyšších predstaviteľov mesta – pána primátora a oboch viceprimátorov - zúčastnilo spolu 14 našich žiakov od tretieho ročníka až po deviatakov, ktorí dosiahli výrazné úspechy na krajských a celoštátnych vedomostných, technických či športových súťažiach. Tento výsledok ukazuje ich talent, zodpovednosť i poctivý prístup k plneniu povinností, ale súčasne aj kvalitu práce pedagogického zboru, ktorý sa našim žiakom venuje neraz i na úkor vlastného voľného času. Všetkým oceneným gratulujeme a želáme nám všetkým, aby konkurencia na našej škole priniesla aj o rok krásne výsledky. Fotodokumentáciu z podujatia nájdete vo Fotoalbume.

 • V dňoch 7.10. až 10.10.2019 sa uskutočnil školský zber papiera a tetrapakov. Na 1. stupni najviac papiera nazbierali žiaci: Benjamín Biacovský z 2.D, Hugo Biganič z 3.B a Alex Mozgi z 2. D triedy. Na 2. stupni boli najusilovnejší žiaci: Luca Enrico Lorko z 5.B, Gabriela Celine Feňárová z 9.A a Šimon Širilla z 8.A triedy.Množstvo odpadu sa snažíme znížiť aj triedením tetrapakov, ktorých najviac nazbieral Šimon Širilla z 8.A, Veronika Langová zo 6.A a Adam Murdžák z 8.C triedy. Zelená škola ďakuje všetkým žiakom, ktorí pomáhajú šetriť životné prostredie a finančne pomáhajú svojej triede.

 • Úspešný bedmintonový týždeň za nami. V utorok sa stretlo 14 škôl v okresnom kole v bedmintone chlapcov a v stredu 16 škôl v okresnom kole v bedmintone dievčat. Naši chlapci (Martin Gabriel Bartko, Ján Dzurňák, Adam Mistrík) a naše dievčatá (Simona Hadušovská, Vanda Hadušovská, Nela Štepitová) dokázali opäť zvíťaziť. Víťazstvo to bolo tento rok suverénne, nestratili ani set.Obe družstvá čaká krajské kolo v Košiciach. Úspešný týždeň sme zakončili turnajom v Lendaku. Nelka Štepitová suverénne vyhrala v kategórii mladších dievčat, Patrik Sliva sa vrátil z bronzovou medailou v najpočetnejšej kategórii mladších chlapcov. Starší chlapci v najlepšie obsadenej kategórii tak isto bojovali, Martin Bartko našiel premožiteľa až vo finále a Adam Mistrík tesne prehral v boji o 3. miesto. Blahoželáme.

 • Žiaci z 9. A triedy (Kirňak Šimon, Le Duy Kim a Ječim Braňo) sa v sobotu 26.októbra v Košiciach zúčastnili lineárnej šifrovacej hry Košická šifrovačka. Hra pozostávala z 10 stanovísk v čase od 9,00 do 17,00 hod. Počas celej hry bolo dovolené presúvať sa len peši. Polohu stanovíšť účastníci získali vždy až po vyriešení predchádzajúcej šifry. Hra končila zadaním posledného hesla v cieli v budove UPJŠ na Jesennej ulici. Naši žiaci osadili medzi začiatočníkmi pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme

 • Jesenné prázdniny sú v čase od 30.10. 2019 do 31.10.2019, vyučovanie končí v utorok 29.10.2019, po prázdninách vyučovanie začína 4. novembra 2019 v pondelok.
  Budova je v čase jesenných prázdnin zatvorená.

 • Naša škola už niekoľko rokov je členom organizácie AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku na Slovensku. Táto organizácia každoročne organizuje Festival vedy a techniky. Tento šk. rok sa krajské kolo uskutočnilo v Prešove. Našu školu reprezentovať žiak Viliam Karol Kubičár s prácou Veda trochu inak. Postúpil na celoslovenské kolo do Bratislavy. Blahoželáme a určite budeme držať prsty.

  Fotogaléria

 • Dňa 3.10.2019 v krajskom kole cezpoľného behu úspešne reprezentovalo našu ZŠ družstvo dievčat 2.stupňa, ktoré tvorili Lea Horváthová / 7.B / , Zoja Koršalová / 7.C / a Lenka Nováková /7.A/. Aj napriek chladnému a upršanému počasiu v obci Kysak dievčatá zabojovali a obhájili krásne 3. miesto. Žiačkam srdečne blahoželáme a veríme, že o rok nás budú opäť úspešne reprezentovať.

 • V stredu 20. novembra 2019 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5 2019). Základné informácie k testovaniu T5 2019:
  Pokyny_pre_administratorov_T5_2019,
  Pokyny_pre_administratorov_T5_2019_ZZ,
  Pokyny_pre_koordinatorov_T5_2019

  Viac podrobností nájdete na:
  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

 • Nadané deti sa stretli na logickom sústredení. Po prvýkrát sa tohto sústredenia zúčastnili aj žiaci našej školy z 3. a 4. roč. Viac si o ňom môžu všetci prečítať po kliknutí TU.

 • Dňa 3.10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili preberania ocenenia za výtvarnú súťaž v priestoroch Spišského osvetového strediska v SNV. Poslaním súťaže bolo podnecovať deti a mládež k zamysleniu o problémoch týkajúcich sa rovesníckeho násilia a šikanovania. Súťaž prebieha v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, Spišská Nová Ves. Získali sme dve ocenenia: 2.miesto v kategórii I. stupeň - Maroš Karabel a 2. miesto v kategórii II. stupeň - Ján Horváth. Víťazom blahoželáme.

  Galéria

 • Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli na verejnú zbierku Biela pastelka. Celkovo sa v meste Spišská Nová Ves vyzbieralo 1276,26 eur a na našej škole to bola suma 194,49 eur.

 • Košiarny briežok v Slovenskom raji patril 27.09.2019 všetkým nadšencom cezpoľného behu. Našu školu úspešne reprezentovali 2 družstvá. Trojčlenné družstvo dievčat tvorili: Carlota Sofia da Cruz, Lenka Nováková / žiačky 7.A / a Zoja Koršalová /žiačka 7.C / . Trojčlenné družstvo chlapcov tvorili: Ján Dzurňák /8.B/, Bruno Labuda /9.A/, Filip Kolesár /9.B /. Bežkyňa Zoja Koršalová obhájila vo svojej kategórii krásne 2. miesto. Veľkú radosť nám prichystalo družstvo dievčat, ktoré sa umiestnilo na 1. mieste zo všetkých zúčastnených škôl a postupuje na Krajské kolo v,, cezpoľnom behu“ základných škôl, ktoré sa uskutoční 03.10.2019 v obci Kysak. Družstvu dievčat prajeme veľa šťastia.

 • 26. septembra sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Tento deň sme začali rozhlasovou reláciou a aktivitami, ktoré si môžeme pozrieť vo fotogalérii.

  Fotogaléria

 • Dňa 25.9.2019 na bežeckej akcii - ,,Beh ulicami obce Smižany“ našu školu reprezentovali v hojnom počte žiaci 1. a 2. stupňa. Žiak 2.B triedy Peter Košalko sebaisto obhájil krásne 1. miesto v kategórii 6- 7 rokov a žiačka Alica Zoe Staňová obhájila vo svojej kategórii dievčatá 8-9 rokov pekné 2. miesto. Prekvapila nás aj žiačka druhého stupňa Sára Kleinová , ktorá obsadila v kategórii mladších žiačok 3. miesto. Umiestneným žiakom blahoželáme a všetkým bežcom ďakujeme za účasť.

 • Informácie o aktivitách a výsledkoch projektu "Once Upon A Time... European Children All Together" nájdete kliknutím na odkaz:

  https://erasmus2018.eu/sk/

  koordinátorka projektu Mária Lacušová

 • Oznamujeme vám zmenu telefónneho čísla školskej jedálne. Pôvodné telefónne číslo už nie je v platnosti. Nové telefónne číslo je 0905 980 001 .

 • Ročenku zo školského roku 2018/19 nájdete kliknutím na odkaz:

  rocenka_18/19.pdf

 • V dňoch 19 -20.6.2019 sa Adelka Leibiczerová zúčastnila 65. ročníka celonárodného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín. V II. kategórii sa nesúťažne predviedlo 16 detí.

  Link na facebookovú stranku škôl orbis pictus, kde Tomáš Repčiak v krátkosti informoval o Adelke a jej úspechu.

  Fotogaléria

 • Už tretie pokračovanie vydareného podujatia nášho rodičovského združenia sa uskutočnilo v nedeľu 16. 6. v priestoroch školskej záhrady. Napriek skúške počasím v podobe tropickej páľavy a následnej búrky sa program pripravený rodičmi školy združenými okolo svojej predsedníčky p. Ing. A. Piatnicovej podarilo naplniť a spríjemniť tak svojimi nápadmi nedeľné popoludnie pre mnohých našich žiakov aj ich rodičov. Pre deti bol pripravený kultúrny program vystupujúcich žiakov školy, ktorých pripravovali p. vychovávateľky a učiteľky, množstvo rozmanitých stanovíšť, kde si mohli vyskúšať svoju šikovnosť, pohotovosť, kreativitu, odvahu, ale trebárs aj pripraviť darček pre svojich oteckov pri príležitosti Dňa otcov, ktorý pripadol práve na tento deň. Dievčatá a chlapci, ale aj mnohí ich rodičia si mali možnosť vyskúšať aj športové aktivity v podobe stolného tenisu, kinballu či zorbingu (fotodokumentácia z akcie vám iste napovie viac). Našim menším i väčším bolo určené aj divadelné prestavenie s názvom Cirkus, ktoré vskutku obohatilo celé podujatie. No a samozrejme, že chýbať nemohla ani bohatá a cenná tombola. 38 krásnych cien urobilo radosť všetkým šťastlivcom. Napriek tomu, že počasie dokonal vyskúšalo pripravenosť organizátorov, prítomných vyše 250 detí a ich rodičov bolo spokojných a za to patrí všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali, ozaj veľká VĎAKA!

 • Keď sa pekná myšlienka premení na skutočnosť, máme z toho všetci dobrý pocit. A práve to sa aj podarilo. Zorganizovať fitnes beh pre športovcov i nešportovcov, ktorí by si svojou aktívnou účasťou v behu uctili pamiatku nášho pred rokom tragicky zosnulého spolužiaka Adama, prišla p. u. Lucia Garčárová. Vďaka nej i za pomoci ďalších nadšencov sa tak v rámci slávnostného ceremoniálu Spišských športových hier detí a mládeže mohol uskutočniť pamätný beh venovaný nášmu bývalému spolužiakovi. Vyše 350 bežcov tak vydalo svedectvo, že nezabúdame a Ty ostávaš v našich srdciach i naďalej, Adam.

 • Dňa 5. 6. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže v prednese nemeckej poézie a prózy,
  ktorá sa konala pod záštitou Karpatsko-nemeckého spolku. Žiačka Patrícia Geciová 8.A sa umiestnila
  v prednese prózy na 1. mieste a Lenka Šrobárová 8.B v prednese poézie na 3. mieste. Srdečne
  blahoželáme. Víťazka okresného kola postupuje do regionálneho kola v Kežmarku. Patrícii držíme
  palce.

 • Matematický klokan je najväčšia medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl.
  Súťaž sa uskutočnila 21. 3. 2019.
  Do tejto súťaže sa zapojilo 114 žiakov našej školy, 102 žiakov 1. stupňa a 12 žiakov 2. stupňa. Súťažiaci boli ocenení diplomami a vecnými cenami.
  Úspešní riešitelia 1. stupňa:
  - G. Jasečko, T. Uhliar, M. Pacáková, L. Neuwirthová – 1.A
  - M. Radovič, K. Turčanová – 2. A
  - K. Krotký – 2. B
  - R. Geci, D. Sliva, J. Majerník, L. Ječimová – 3. A
  - A. Hrebenárová, M. Želinský – 3. D
  - S. Frniak – 4. A
  - E. L. Lorko– 4. B
  - S. Frankovičová – 4. D
  Úspešným riešiteľom 2. stupňa sa stal J. S. Boiadjiev, žiak 5. A triedy.
  Celkovým víťazom a školským šampiónom našej školy sa stal žiak 4. B triedy Enrico Luca Lorko.
  Srdečne blahoželáme.

 • Súčasťou tejto delegácie boli aj žiaci našej školy – Lucia Kozubová, Miriam Výrosteková, Ján Dzurňák, Tomáš Hudzík / 7.B trieda / spoločne s p.uč. Murgáčovou. Ako jediná škola zo Slovenska dostala pozvanie za dlhoročné aktivity v rámci Olympijkej výchovy.

  Viac podrobnosti TU

  Fotogaléria


 • Dňa 21.5.2019 reprezentovalo našu ZŠ družstvo žiakov a žiačok na OM v atletike základných škôl,
  ktorú organizovalo CVČ. Súťaž sa konala na štadióne - ZŠ Lipovej v Spišskej Novej Vsi. Naši žiaci získali
  umiestnenia v jednotlivých kategóriach.
  Beh na 1000 m / chlapci : Jakub Frankovič, IX.C, 2. miesto
  Skok do výšky / dievčatá : Zora Frankovičová , IX.B, 2. miesto
  Vrh guľou / dievčatá : Ivana Hanáková ,IX.C, 2. miesto
  Naše družstvo dievčat získalo zo všetkých súťažiacich družstiev krásne 3. miesto.

 • 19.5.2019-24.5.2019

  Naše cestovanie sme začali návštevou Červeného kláštora a následne sme sa stretli s rovesníkmi. 20.5.2019 V pondelok sme realizovali čitateľské aktivity projektu a začali sme s nácvikom divadelného predstavenia Peter Pan. 21.5.2019 Deň sme začali ďalšou skúškou divadielka. Poobede sme navštívili zrúcaninu hradu Kamieniec. Následne sme si pozreli Prządki ktoré súvisí s poľskou legendou. Zaujímavá bola návšteva továrne na čokoládu.

  22.5.2019 Navštívili sme tradičnű školu v Žarnowiecz a műzeum Marie Konopnickej. Pokračovali sme v prípave divadla. 23. 5. 2019 Navštívili sme Krakow a soľnú jaskyňu vo Wieliczka, ktorá je oćarujúca.

 • Vo štvrtok 16. 5. sa uskutočnila prezentácia najlepších ročníkovích prác, kde bolo odprezentovaních 9 najlepších prác. Porota vybrala 4 najlepšie z nich a tie postúpili na celoslovenské kolo:

  1. Filip Nuber – III.A – Záhady chémie
  2. Adam Klein – IV.A – Chémia a svetlo
  3. Viliam Karol Kubičár – VII.A – Veda inými očami
  4. Barbara Birošová – IX.A – Reč tela

  Celoslovenské prezentačné kolo sa uskutoční
  6. 6. 2019 v Ružomberku.

  Fotogaléria

 • Dňa 15.5. 2019 našu školu reprezentovali chlapci kategórie „A“ na školských majstrovstvách Slovenska v gymnastickom štvorboji žiakov základných škôl. Celá táto súťaž prebiehala v telocvični ZŠ s MŠ P. Demitru v Dubnici nad Váhom. Po absolvovaní všetkých disciplín sa chlapci umiestnili na vynikajúcom 2. mieste.

  Družstvo tvorili chlapci: Krotký Kristián– 2.B, Vincze Ľuboš – 2. B, Zeman Filip – 3.B, Dravecký Teodor - 2.A, Frankovič Timotej – 1.C. Pripravovala p. uč. Majerničková

  Žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

 • Súťaž v rétorike pod názvom ,,Štúrov Zvolen“ patrí k najnáročnejším recitátorským súťažiam. Je zameraná na rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností žiakov, skvalitňovanie ich rečového prejavu, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností. V našej škole sa uskutočnilo 29.4.2019 školské kolo, súťažilo sa v 2.kategóriách. Do okresného kola postúpili len víťazi školských kôl.V 1.kategórii to bola žiačka 5.B triedy Karolína Mravčáková a v 2.kategórii žiačka 8.A triedy Patrícia Geciová. Patrícii sa darilo o čosi viac a v okresnom kole získala krásne 3.miesto. Blahoželáme a obom dievčatám ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves pozýva žiakov, rodičov, učiteľov na 8. ročník „Jarného bedmintonového turnaja dvojíc v bedmintone“.
  Kedy: sobota 25.5. 2019 od 8.30 hod do približne 13.30 hod.
  Kde: v telocvični základnej školy
  Kto: dvojice, jeden z dvojice je žiakom základnej školy, druhý má viac ako 18 rokov, prvých 15 prihlásených dvojíc
  Prihlásenie: do utorka 21.5. 2019 u zástupcu riaditeľa školy
  Čo si doniesť: dobrú náladu, športový úbor (bedmintonové rakety, košíky vám požičiame), potešíte nás drobným
  sponzorským darčekom
  Pravidlá: podľa pravidiel bedmintonu, „jedno očko môžeme prižmúriť“
  Ako sa hrá: turnaj v štvorhre
  Ceny: 1. – 3. miesto poháre, pre všetkých diplomy a drobnosti

 • Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou umeleckého prednesu poézie a prózy. V našej škole jej každoročne patrí marec, mesiac knihy. Aj v tomto školskom roku sa do nej zapojili skúsení recitátori, no niektorí si prednes vyskúšali po prvýkrát. V našej škole sa konalo obvodné kolo, z ktorého postúpili do okresného kola Nella Murdžáková – 4.B trieda, Karolína Mravčáková – 5.B trieda, Vanesa Labancová a Zuzana Mackovjaková – 9.B trieda, Carlota Sofia da Cruz – 6.A trieda i Patrícia Geciová – 8.A trieda.Umiestnenia získali: Carlota Sofia da Cruz – 1. miesto v próze, Zuzana Mackovjaková – 3. miesto v poézii. Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo v Michalovciach, išli bojovať Carlota , ale aj Adelka Leibiczerová, ktorá na kraj postúpila automaticky, pretože v minulom roku bola účastníčkou celoslovenského kola. A obidve dievčatá prišli s medailami. Carlotka získala 3. miesto a Adelka 1.miesto! Dievčatám srdečne blahoželáme a Adelka pocestuje do Dolného Kubína, kde sa koná celoslovenská prehliadka recitátorov.

 • 1. Futbal – Samuel Kukura – II.A
  2. Šport, ktorý ma baví – Paulína, Kristína Sakmáryové – III.A
  3. Záhady chémie – Filip Nuber – III.A
  4. Chémia a svetlo – Adam Klein – IV.A
  5. Využitie laserových lúčov – Lenka Nováková – VI.A
  6. Neuviazni v sieti – Martin Sakmáry – VI.A
  7. Veda inými očami – Viliam Karol Kubičár – VII.A
  8. Reč tela – Barbara Birošová – IX.A
  9. Nie sú to len ťahy perom – Lucia Zajacová, Juliana Dovalová – IX.A

 • 25. apríla sa uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády v D kategórií ( 6. a 7. ročník). Naši žiaci sa krásne umiestnili: 1. miesto – Laura Vaicová 7.A, 3. miesto – Boris Buček 7.C, 4. miesto – Samuel Bobko 7. C. Medzi úspešných riešiteľov patril aj Norbert Frankovič zo 7. C. Srdečne blahoželáme. Žiakov pripravovala Mgr. Mária Macejková.

 • KRAJSKÉ KOLO
  Po úspešnom okresnom kole v gymnastickom štvorboji sme dňa 27. 3. 2019 cestovali do Košíc na Majstrovstvá kraja. V špeciálnej telocvični boli opäť úspešní.
  A kategória dievčatá – 2. miesto
  Kozubová Alexandra – 1.C, Pirochová Jana 1.C, Dziedzinová Zara – 2.B, Tőkőlyová Natália – 3.A
  B kategória dievčatá – 2. miesto
  Košalková Michaela – 4.B, Pohlyová Marína – 3.C, Sakmáryová Kristína – 3.A, Šťastná Lucia – 4.A, Vaicová Nela – 4.A
  A kategória chlapci – 1. miesto
  Krotký Kristián– 2.B, Vincze Ľuboš – 2. B, Zeman Filip – 3.B, Dravecký Teodor - 2.A, Frankovič Timotej – 1.C
  B kategória chlapci – 2. miesto
  Piroch Peter – 3.B, Klein Adam – 4.A, Pešta Erik – 4.D, Tőkőly Matúš – 5.B, Ištvánik Tomáš – 5.C, Vikartovský Radoslav – 5.C

 • Vážení rodičia,
  súčasťou čipového systému v školskej jedálni je možnosť využiť odhlásenie / prihlásenie stravy vášho dieťaťa aj prostredníctvom internetu.
  Ako postupovať:
  Na internetovej stránke školy (www.zskozuchasnv.edupage.org) v menu vľavo kliknite na ikonu Odhlásenie z obeda. Následne je potrebné použiť prihlasovacie údaje:
  Číslo jedálne: 9272
  Užívateľ: priezvisko a meno spolu (napr. novypeter) - bez diakritiky, malými písmenami
  Heslo: variabilný symbol stravníka (uvedený na šeku, platí počas celej doby školskej dochádzky)
  Po prihlásení sa je možnosť zmeniť si prihlasovacie údaje, pozrieť dochádzku stravníka, stav konta, platby a jedálny lístok, či využiť Nápovedu.
  Odhlásenie / prihlásenie na stravu:
  Hore na lište prejdite na Objednávky, následne je možnosť prihlásenia / odhlásenia (zaškrtnutím - prihlásenie alebo odobratím znaku - odhlásenie). Pre potvrdenie stlačte zelené tlačítko Odoslať.
  Aj tu platia pravidlá prihlasovania a odhlasovania, ktoré sú súčasťou Interného poriadku zariadenia školského stravovania, t.j. prihlasovanie / odhlasovanie min. 24 hod. vopred, v súrnych prípadoch - napr. ochorenie v daný deň do 8.00 hod. (cez internet je to do 7,55 hod.).
  Naďalej samozrejme platí možnosť telefonického odhlásenia, prípadne osobne u vedúcej ŠJ.

 • Vážení rodičia, milí žiaci a žiačky,
  čerstvého ovocia a zeleniny nie je nikdy dosť. Vďaka nemu sme zdravší a s vyváženou stravou nám to aj viac myslí. A to sa v škole vždy zíde!
  Preto potrebujeme dostať ešte viac ovocia a zeleniny do školy.
  Kaufland tento rok rozbieha projekt Čerstvé hlavičky a hľadá partnerské školy pre každú zo svojich predajní, ktoré od nich získajú pravidelný prísun kvalitného ovocia alebo zeleniny pre svojich žiakov na celý rok.
  Stačí, ak na stránke www.cerstvehlavicky.sk nájdete našu školu a zahlasujete za ňu registráciou pokladničných bločkov z nákupu v Kauflande do 5. júna 2019.
  Každý nákup sa počíta a aj naša škola sa môže stať jednou zo 67 škôl, ktoré budú dostávať ovocie a zeleninu pre žiakov celý školský rok 2019/2020.
  Podporte našu školu v tomto projekte a pomôžete nám zabezpečiť pre vaše deti pravidelnú porciu zdravej a čerstvej zeleniny a ovocia.
  Hlasovanie verejnosti bude spustené 25. apríla 2019.
  Jeden pokladničný blok je jeden hlas a môže sa použiť len raz. (www.cerstvehlavicky.sk )
  Zabojujme všetci a získajme pre svoje deti pravidelnú porciu čerstvého ovocia a zeleniny.

 • Od 29.4.2019 (pondelok) do 3.5.2019 (piatok) sa uskutoční zber papiera a tetrapakov. Zbierať sa bude ráno od 7.00 do 7.30 hod. a poobede od 14.00 do 15.30 hod. Ak máte väčšie množstvo papiera ( cca nad 100 kg) môžete papier odviezť rovno do Brantner Nova (Sadová 13), kde Vám dajú potvrdenie, ktoré odovzdáte triednemu učiteľovi. Tetrapaky je potrebné mať spočítané. Ďakujeme.

 • Dňa 9.apríla 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády pre žiakov 6., 7. a 8.
  ročníka. Záujem týchto žiakov o matematiku a ich dobrá pripravenosť sa prejavila aj
  v celkovom umiestnení v rámci okresu. Srdečne blahoželáme!
  MO 6.roč.
  1.miesto: Matej Boroš VI.A
  1.miesto: Lenka Nováková VI.A
  5.miesto: Carlota Sofia Da Cruz VI.A
  12.miesto: Matúš Holotňák VI.A
  MO 7.roč.
  1.miesto: Filip Sabovčík VII.A
  4.miesto: Viliam Karol Kubičár VII.A
  7.miesto: Tomáš Jakubec VII.A
  10.miesto: Samuel Bobko VII.C
  MO 8.roč.
  1.miesto: Branislav Ječim VIII.A

 • Dňa 10. 4. 2019 sa uskutočnia v školskej jedálni interaktívne prednášky – popularizácia vedy s témou: Svet zvierat – Krása a kamufláž - pre žiakov IND I. stupňa na 2. vyučovacej hodine Svet zvierat - Zvieracie kuriozity – správanie – pre žiakov IND II. stupňa na 3. vyuč. hodine

  Dňa 11. 4. 2019 sa uskutoční zábavné popoludnie - Veda je zábava – o 14.00 h. v odborných učebniach na 2. poschodí, Lego roboty v multimediálnej učebni a Modelári na chodbe na 1. poschodí.

 • Mat X je online internetová tímová súťaž z matematiky pre žiakov základných škôl a osemročných gymnázií v rámci Slovenka a Česka. Z našej školy sa jej 28. marca zúčastnili 3 tímy, ktoré preukázali výborné výsledky a tým dosiahli aj veľmi pekné umiestnenie. Súťažilo celkom 316 tímov.1. miesto obsadili žiaci 8.ročníka v zložení: Ječim B., Kirňak Š .,Kvasňaková.A. a Le Duy Kim.Na 2. mieste skončili deviataci: Zajacová L., Hamrák T., Rumanová M., Midlíková R.Zahanbiť sa nedali ani siedmaci, ktorí v zložení Sabovčík F., Jakubec T., Kubičár V., Vitko T. získali 5. miesto.Žiakom srdečne blahoželáme. Sme na vás hrdí!

 • V dňoch 26. a 27. marca sa uskutočnil už 40.ročník okresného kola matematickej súťaže Pytagoriáda.
  Naši žiaci opäť preukázali výborné vedomosti z matematiky a v rámci úspešných žiakov okresu tvorili
  27 %. Žiakom ďakujeme za reprezentáciu a srdečne blahoželáme.
  P8
  1. miesto: Ječim B., 8.A
  2. miesto: Kvasňáková A., 8.A

  8. miesto: Le Duy K., 8.A
  9. miesto: Krotký F., 8.C
  14. miesto: Kirňák Š., 8.A
  P7
  1. miesto: Sabovčík F., 7.A

  4. miesto: Murdžáková E., 7.B
  5. miesto: Jakubec T., 7.A
  6. miesto: Henzely E., 7.B
  P6
  1. miesto: Boroš M., 6.A

  4. miesto: Da Cruz C., 6.A
  P5
  1. miesto: Klein A., 4.A
  2. miesto: Kvasňák D., 5.A
  3. miesto: Boiadjiev J., 5.A

  5. miesto: Malejčík M., 5.A
  7. miesto: Vresilovič M., 4.A
  8. miesto: Dugasová L., 5.B
  14. miesto: Juríková N., 5.A
  18. miesto: Sliva P., 5.A
  P4
  1. miesto: Vresilovič M., 4.A
  2. miesto: Klein A., 4.A
  3. miesto: Magnuševský J., 4.A

  5. miesto: Sliva D., 3.A
  6. miesto: Nováková P., 4.A
  12. miesto: Mlynarčík M., 4.A
  17. miesto: Šárga D., 4.D
  18. miesto: Pivovar M., 3.C
  19. miesto: Kokoruďa M., 4.A
  23. miesto: Frniak S., 4.A
  45. miesto: Lorco E., 4.B
  46. miesto: Hecko M., 4.A
  47. miesto: Hudáková S., 4.B
  P3
  3. miesto: Sliva D., 3.A
  4. miesto: Tokolyová N., 3.A
  5. miesto: Majerní J., 3.A
  14. miesto: Mužík H., 3.C
  16. miesto: Kubík R., 3.A
  17. miesto: Geci R., 3.A
  25. miesto: Hrebenárová A., 3.D

 • 29.3.2019 Posledný deň nášho pobytu sme dokončili aktivity. Pozreli sme výrobu vína. Rozlúčili sme sa na záverečnej párty, po ktorej sme sa šli pozrieť, ako sa stavajú veže z ľudských tiel. Mali sme sa výborne.

  28.3. 2019 Dnešný deň nás čakala návšteva mesta Taragona. Prešli sme sa po Pont del Diable a pokračovali sme prehliadkou mesta. Deň sme zakončili v starovekom Montblanc.

  27.3.2019 Tento deň bol zameraný na plnenie úloh vyplývajúcich z projektu, kde žiaci predstavili rozprávky typické pre Slovensko a úlohou našich partnerov bolo uhádnuť názov tejto rozprávky. Santes Creus je kláštor, ktorý je pýchou tejto oblasti a páčil sa nám veľmi.

 • 21. marca 2019 sa na FF v Košiciach uskutočil 11. ročník dejepisnej olympiády, ktorej sa zúčastnili víťazi okresného kola.
  Výsledky
  Počet zúčastnených: 5
  Počet úspešných riešiteľov: 4
  Kategória E – 7. ročník, 17 žiakov
  5. miesto Boris Buček 7. C, 67 b
  13. miesto Filip Sabovčík 7. A, 49 b
  Kategória D – 8. ročník, 22 žiakov
  8. miesto Patrícia Geciová 8. A, 78 b
  Kategória C – 9. ročník, 22žiakov
  5. miesto Lucia Zajacová 9. A, 86 b
  16. miesto Barbora Birošová 9. A, 71 b
  Žiakov pripravovala Mgr. Magdaléna Šišková.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria