Voľné miesta

Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk 2 AJ2
Biológia BIO
Cudzí jazyk CUJ
Cudzí jazyk 1 CJ1
Cudzí jazyk 2 CJ2
Dejepis DEJ
Dramatická výchova a tvorivé písanie DHP
Etická výchova ETV
Etická výchova/Náboženská výchova EV/NV
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHEM
Chémia/Informatika CH/I
Individuálna logopedická intervencia ILI
Inform. výchova/Anglický jazyk INV/ANJ
Informatická výchova INV
Informatika INF
Informatika/Anglický jazyk IAJ
Informatika/Technika IN/TE
Jazykový sprievodca JSE
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obohatenie OBH
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Pracovné vyučovanie/2. cudzí jazyk PV/CJ
Prírodoveda PDA
Programovanie a multimédia GMU
Prvouka PVO
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Svet práce/Technika SEE/THD
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Umenie komunikovať UKT
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zdravý životný štýl ZZS

© aScAgenda 2020.0.1206 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.06.2020

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria