Voľné miesta

Navigácia

Infovek

Infovek

 

Infovek

Projekt sme podali v januári 2002, po jeho schválení sme na škole zriadili novú učebňu Infoveku. Naším cieľom bolo vybaviť školu modernými multimediálnymi počítačmi, využívať ich vo vyučovacom procese, mimo vyučovania, sprístupniť ich rodičom žiakov našej školy. Cieľom bolo zlepšiť gramotnosť učiteľov našej školy a dať im základy práce s počítačmi, ktoré by využili nielen na vyučovaní, ale aj pri príprave na vyučovanie, pri ďalšom vzdelávaní.

Autorky: Mgr. Anna Prachová, PaedDr. Viera Guothová.

Otvorená škola Infoveku

Projekt sme podali v roku 2003. Cieľom tohto projektu je zapojiť čo najväčší počet učiteľov do procesu informatizácie a využitia IKT vo vyučovacom procese. Vytvoriť na škole školiace stredisko pre učiteľov ZŠ a MŠ okresu Spišská Nová Ves, vyškoliť ich základom práce s PC a využití IKT vo vyučovaní na ZŠ, MŠ a SŠ. Do projektu sme sa zapojili v roku 2003. Naším cieľom bolo skvalitniť hardwerove vybavenie školy multimediálnymi počítačmi a vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky pre žiakov, učiteľov našej školy a realizáciu kurzov. Tento projektový zámer sa nám v plnej miere podarilo zrealizovať aj za výraznej podpory Metodicko - pedagogického centra v Prešove, ktoré udelilo učiteľom certifikáty po ukončení kurzov a záverečných pohovorov za účasti pracovníkov – metodikov MPC v Prešove.

Autorka a garant projektu Mgr. Anna Prachová.

 

Digitálne štúrovstvo na školách

S POČÍTAČOM K LEPŠEJ BUDÚCNOSTI február – máj 2006

Ciele projektu

§ otvoriť školu smerom k miestnej komunite a pomôcť k šíreniu informačných a komunikačných technológií aj do tých najodľahlejších regiónov Slovenska,

§ šíriť a zvyšovať počítačovú gramotnosť medzi vidieckym obyvateľstvom Slovenska.

Vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií s prispením Rodičovského združenia pri ZŠ Spišská Nová Ves, Ul. Ing. Kožucha a Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi sme mohli uskutočniť BEZPLATNÉ kurzy Základov práce s počítačom a internetom pre ľudí z nášho mesta a okolia.

§ dĺžka kurzu bola 30 hodín.

§ počet účastníkov 49.

 

ŠANCA PRE RODIČOV september až december 2006

Ciele projektu

§ vytvoriť na škole informačné centrum s odbornou pomocou pre rodičov našich žiakov, a tak pomôcť šíreniu informačných a komunikačných technológií, najmä pre nezamestnaných rodičov z nášho mesta,

§ pre vidiecke obyvateľstvo, hlavne pre rodičov žiakov dochádzajúcich na našu školu,

§ dať možnosť rómskym spoluobčanom – rodičom našich žiakov, ktorí o to prejavia záujem, získať základné zručnosti práce s PC,

§ šíriť a zvyšovať počítačovú gramotnosť v oblasti práce s počítačom, najmä v zručnosti s Internetom – zdrojom informácií, možnosťou vyhľadávania si pracovných príležitosti, a tým znížiť percento nezamestnanosti v našom okrese.

Vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií sme uskutočnili ďalšie BEZPLATNÉ kurzy Základov práce s počítačom a internetom pre rodičov naších detí.

§ dĺžka kurzu 20 hodín.

Lektori oboch kurzov: Mgr. Anna Prachová a Mgr. Ľubomír Jakubov

 

Školiace centrum Infoveku

*  práca s výučbovými CD a ich používanie vo vyučovaní na ZŠ,

* práca s multimédiami( skener, digitálny fotoaparát...),

* prezentácia svojej práce.

 

Na našom ŠCI sme preškolili 337 učiteľov ZŠ a ŠZŠ, asistentov učiteľov, vychovávateliek ŠKD a učiteľov SŠ.

 

Školiace Centrum Infoveku 0777

telefón: 053/ 4426743

Lektori: Mgr. Anna Prachová a Mgr. Ľubomír Jakubov

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria