Voľné miesta

Navigácia

Jún 2018

JÚN 2018

 Plán činnosti na mesiac JÚN 2018

  Porady    
* Hodnotiaca pedagogická rada 14.00 h. 22.6.2018 p. riaditeľ
* Slávnostné ukončenie školského roka 29.6.2018 p. riaditeľ
* Slávnostná pedagogická rada o 10,30 h. 29.6.2018 p. riaditeľ
       
  Podujatia    
* Výlety  1.6.2018 tr. učitelia
* Večerný beh mestom    1.6.2018 p. Murgáčová
* Večerný beh mestom 1. stupeň   1.6.2018 p. Majerničková, Štundová
* Mesto plné detí       7.6.2018 tr. učitelia
* Ocenenie Mladí reportéri - B. Štiavnica 5. - 8. 6.18 p. 
* Oceňovanie žiakov - mesto 6.6.2018 p. riaditeľ
* Projekt - Naše mesto 8.6.2018 p. Dingová
* Spišské športové hry 8.6.2018 tr. učitelia
* Celoslov. prehliadka roč. prác IND 8.6.2018 p. Jendrálová
* Exkurzia 7. ročník 13.6.2018 p. Bilpuchová, Dovčíková
* Prednes poézie a prózy v NEJ 13.6.2018 p. Žukovská, Lacušová
* Školská olympiáda ľudských práv 8., 9. 14.6.2018 p. Bilpuchová, Burík
* Objednávka časopisov 1. stup. - 2018/19   p. Muchová
* DDI 13.6.2018 4.A, B
* Ochrana života a zdravia 1. stupeň 25.-28.6.18 p. Kolárčiková
* Ochrana života a zdravia 2. stupeň 25.-28.6.18 p. Murgáčová
* Kalokagatia 2. stupeň    p. Murgáčová
* Rozlúčkový večierok 4. ročník   tr. učitelia
* Rozlúčkové popoludnie 9. ročník 25.6.2018 tr. učitelia
       
  Organizačné úlohy    
  *  Výstupné previerky  MAT 5.6.2018 vyuč. MAT
* Výstupné previerky  SJL 6.6.2018 vyuč. SJL
* Zhodnotenie činnosti MZ/PK odovzdať  11.6.2018 vedúci MZ/PK
* Ukončiť a odovzdať záznamy o záujmovej činnosti 15.6.2018 p. Bakó
* Ukončenie hodnotenia prospechu žiakov do 14.00 hod. 21.6.2018 vyučujúci
* Uzatvoriť klasifikačný záznam do 14.00 h. 21.6.2018 p. Bakó, Dingová
* Výmena kníh 1.stupeň 25.6.2018 tr. učitelia
* Odoslať oznámenie rodičom o termíne opravnej skúšky 27.6.2018 tr. učitelia
* Výmena kníh 2.stupeň 27.6.2018 tr. učitelia
* Vypísané kat. listy odovzdať  27.6.2018 p. Bakó
* Zoznamy žiakov 27.6.2018 p. Dingová
* Vysvedčenie na podpis odovzdať p.riaditeľovi do 10.00 h. 27.6.2018 tr. učitelia
* Zoznam žiakov, ktorí budú robiť opravné skúšky-vypracovaný okruh tém 27.6.2018 p. Bakó, Dingová
* Ukončiť ETK, odovzdať tr. výkaz  28.6.2018 p.Bakó, Dingová
* Vypísať tlačivá odchádzajúcich žiakov na inú školu ( p.Mikolajovej) 28.6.2018 triedny uč.
* Letné prádniny začínajú  3.7.2018  
* Letné prádniny končia  31.8.2018  
* Záverečná správa o výchovno vzdelávacej činnosti 7.7.2018 p. Dingová
* Nový školský rok začína 3.9.2018  
       
  Rozhlasové relácie      
       
* Program k ukončeniu šk. roka 29.6.2018 p. Sliva, Bilpuchová
* Slávnostné otvorenie šk. roka  3.9.2018 p. Sliva
       
  Akcie ŠKD    
 * Deň otcov - tvorivé dielne   všetky vych.
* Akcia ŠKD: MDD   všetky vych.
* Vychádzka do ZOO   všetky vych.
* AQUATERRA   všetky vych.
* Zhodnotenie celoročnej činnosti   všetky vych.
* Rozlúčková besiedka so štvrtákmi   p. Bušovská, Vantrobová
       
  Výchovné poradenstvo   VP - p. Vargová
 * Zisťovanie orient. záujmu žiakov 8. r. štúdia na SŠ.    
* Poskytovanie informácii o možnostiach štúdia na SŠ pre žiakov 8. roč.    
* Konzultácie s rodičmi a so žiakmi 8. roč.    
* Príprava prehľadov a štatistík prijatých žiakov na SŠ    
* Export údajov do ŠVS.    
* Príprava databázy PROFORIENT na šk. rok 2018/19    
* Príprava záverečnej správy VP.    
       
  Školský špeciálny pedagóg    
 * Príprava záver. hod. správ z individuálnych stretnutí   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Ukončenie dokumentácie začlenených žiakov.    
* Odoslanie dokumentácie začlenených žiakov na SŠ.    
* Príprava záverečnej správy škol. ŠP    
* Príprava PL pre žiakov so ŠVVP. (na stimuláciu počas letných prázdnin.    
       
  Protidrogová prevencia    
 * Zhodnotenie celoročnej práce.   koord. - p. Burík
* Správa o činnosti.    
       
  Zdravá škola    
 * Zhodnotenie celoročnej práce.   koord. - p. Štundová
* Mliečny program.    
       
  Zelená škola    koord. - p. Marcinová
 * Vyhodnotenie zberu papiera a TTP    
* Práce na ekoploche    
       
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
Stav a úroveň realizácie písomných previerok (SJL a MAT) v zmysle plánov MZ, PK a vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov.
* Stav a úroveň vedomostí žiakov, ich samostatnosti a vyzretosti ich za účelom úspešnosti prechodu na II. stupeň.
* Stav ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov a uplatňovanie získaných poznatkov v praxi.
* Stav a úroveň dosiahnutých výsledkov v 2. polroku šk. roka - prospech, správanie, dochádzka.
* Stav a úroveň splnenia plánu práce MZ, PK a koordinátorov jednotlivých projektov.
* Vyhodnotenie práce výchovného poradcu, školského špec. ped., koord. Zelenej školy, Zdravej školy a koordinátora prevencie patologických javov.
* Vyhodnotenie úrovne plnenia a pripomienok k realizácii IVP pre žiakov so ŠVVP a SZP.
* Stav realizácie ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
* Stav spracovania pedagogickej a inej dokumentácie školy.
* Stav spracovania štatistických výkazov a správy o prospechu, správaní, dochádzke a iných údajov.
* Stav zabezpečenia vnútorných a vonkajších objektov školy v čase letných prázdnin.
       
  Mesačný plán činnosti na mesiac jún 2018 bol schválený vedením školy 31.5.2018.    

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria