Voľné miesta

Navigácia

Marec 2020

Marec 2020

Plán činnosti na mesiac marec  2020
  Porady    
* Zasadnutia MZ, PK podľa plánu vedúci MZ, PK
* Pracovná porada - voľby do RŠ ped. zam. 9.3.2020 p. riaditeľ
* Prac. porada - voľby do RŠ neped. zam. 10.3.2020 p. riaditeľ
* Slávnostná porada 27.3.2020 p. riaditeľ
       
  Podujatia    
* ERASMUS+ čitateľské metódy    p. Lacušová, učitelia ANJ
* Šk. kolo Hviezdoslavov Kubín 12.3.2020 p. Vojčíková
* Hviezdoslavov Kubín 12.3.2020 p. Dovalová, Meliorisová
* Gymnastický štvorboj kat. B, C 12.3.2020 p. Majerničková
* Návšteva knižnice 13.3.2020 p. Meliorisová
* Gymnastický štvorboj kat. A 13.3.2020 p. Majerničková
* Krajské kolo - hádzaná dievčat 16.3.2020 p. Murgáčová
* Multikultúrna výchova 1. až 7. ročník 17.3.2020 PK Jazyk a komunikácia
* Multikultúrna výchova 8. až 9. ročník 17.3.2020 PK Človek a spoločnosť
* Krajské kolo matematickej olympiády 17.3.2020 p. Rimská
* Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín 18.3.2020 p. Vojčíková
* Okresné kolo fyzikálnej olympiády 18.3.2020 p. Bakó
* Okresné kolo chemickej olympiády, kat. D 20.3.2020 p. Fiffiková
* Klokan 23.3.2020 p. Soláková
* Okresné kolo - volejbal chlapci 24.3.2020 p. Slivošová 
* Okresné kolo Pytagoriády P3,P4,P5 24.3.2020 Jakubov,Kováčová,Turcsanyiová
* Okresné kolo Pytagoriády P6,P7,P8 25.3.2020 Jakubov, Turcsanyiová
* Biblická olympiáda - dekanátne kolo 25.3.2020 Žukovská
* Návšteva GUS priebežne p. Dovalová, Meliorisová
* Biblická olympiáda dekanátne kolo   p. Žukovská 
* Divadlo - Kráska a zviera 25.3.2020 p. Urbanová
* Krajské kolo biologickej olympiády, kat. C 26.3.2020 p. Marcinová
* MŠO vybíjaná chlapci   Filipová,Slivošová,Majerničková
* MŠO vybíjaná dievčatá   Filipová,Slivošová,Majerničková
* Plavecký výcvik 3.A, B podľa rozpisu triedni učitelia
* MAT - X 31.3.2020 p. Bakó, Šimonová
       
  Organizačné úlohy    
* Jarné prázdniny  2. - 6.3.20  
* Vyučovanie končí  28.2.2020  
* Vyučovanie začína  9.3.2020  
* Prípravné testovanie T9 26.3.2020 p. Bakó
* Mestské oslavy Dňa učiteľov o 14,00 hod. 26.3.2020 p. riaditeľ
* Testovanie T9 1.4.2020 p. Bakó
       
  Rozhlasové relácie      
* Marec - mesiac knihy   p. Sliva
* Deň boja proti rasizmu  17.3.2020 p. Šišková
* Svetový deň zdravého spánku 20.3.2020 p. Garčárová
* Svetový deň vody 19.3.2020 p. Marcinová, Fiffiková
       
  Akcie ŠKD    
* Čítanie z každého rožka troška   všetky vych.
* Výstava kníh, tvorba obálky ku knihe   všetky vych.
* Nástenka ŠKD - Jar   p. Kostelníková, Kotradyová
* Návšteva školskej knižnice   p. Kostelníková, Jacková
* Návšteva mestskej knižnice   p. Šubová, Uhliarová
* AKCIA ŠKD: Pálenie Moreny   p. Uhliarová, všetky vych.
       
  Výchovné poradenstvo   VP - p. Vargová
* Výmena databáz žiakov, zverejnenie štatistík a sprístupnenie aktuálnych číselníkov na webe    
* Import anonymnej databázy pre simuláciu poradia z internetu 6.3.2020  
* Priebežné dopĺňanie údajov do PROFORIENTU    
* Talentové skúšky  15.3.-30.4.20  
* Príprava prihlášok na SŠ    
* Príprava a tlač zápisných lístkov na SŠ.    
* Poskytovanie konzultácii rodičom a žiakom v oblasti profesijnej orientácie    
       
  Školský špeciálny pedagóg    
* Sumarizovať dokumentáciu integr. žiakov   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Zabezpečiť špec. - pedag. vyšetrenia žiakov  v CPPPaP    
* Individuálne reedukačné sedenia s individ. integ. žiakmi    
* Konzultácie s rodičmi integ. žiakov    
* Odborné pedagog. služby pedagógom.    
       
  Protidrogová prevencia   koord. - p. Burík
* Školská olympiáda o ľudských právach - žiaci 8. - 9. ročníka    
* Besedy s príslušníkmi OR PZ v Sp. N. Vsi    
* Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom.    
       
  Zdravá škola   koord. - p. Garčárová 
* Svetový deň spánku - zapojenie tried do súťaže, kto príde v pyžame 20.3.2020  
* Svetový deň vody - beseda s pracovníčkou hygieny 23.3.2020  
       
  Zelená škola    koord. - Marcinová, Fiffiková
* Návšteva Botanickej záhrady v Košiciach 3.3.2020  
* Deň vody 20.3.2020  
* Presádzanie kvetov    
       
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
* Využívanie žiackej a učiteľskej knižnice a úroveň práce s informáciami.
* Kontrola dodržiavania IVP pre žiakov so ŠVVP a zo SZP.
* Stav a úroveň využívania aktivačných metód a foriem práce so žiakmi so ŠVVP, 
SZP a MRK vo výchovno - vzdelávacom procese, pripravenosť žiakov a ich dochádzka do školy.
* Stav a úroveň plnenia úloh v oblasti spolupráce učiteľov a školy s rodičmi.
* Kontrola obsahového zamerania TH triednymi učiteľmi.
* Využívanie didaktickej techniky a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese.
* Kvalita vyučovacieho procesu z hľadiska hygieny a bezpečnosti pri vyučovaní.    
* Vyhodnotenie realizácie lyžiarskeho kurzu.    
* Stav spracovania a odoslania prihlášok žiakov 9. ročníka do SŠ.
* Dodržiavanie vnútorného poriadku školy zamestnancami a školského poriadku žiakmi.
       
Mesačný plán činnosti na mesiac marec 2020 bol schválený vedením školy 28.2.2020.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria