Voľné miesta

Navigácia

Marec 2018

MAREC 2018

 Plán činnosti na mesiac MAREC 2018

  Porady    
* Zasadnutia MZ, PK podľa plánu vedúci MZ, PK
       
  Podujatia    
* Šk. kolo Hviezdoslavov Kubín 7.3.2018 p. Vojčíková
* Okresné kolo Pytagoriády P3,P4,P5 13.3.2018 tr. uč. 3., 4. roč., uč. MAT
* Čitateľský maratón  5. - 9.3.18 uč. ANJ, NEJ, RUJ
* Okresné kolo Pytagoriády P6,P7,P8 14.3.2018 uč. MAT
* Prierezový deň: Deň boja proti rasovej diskriminácii 22.3.2018 PK Človek a spol., Jazyk a kom.
* Obvodné kolo Hviezdoslavov Kubín 14.3.2018 p. Vojčíková
* Športové aktivity 1. ročník   Štundová,Slivošová,Majeničková
* Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 26.3.2018 p. Vojčíková
* Krajské kolo dejepisnej olympiády 22.3.2018 p. Šišková
* Športové aktivity 2. ročník   p. Muchová, Filipová
* Vybíjaná chlapci   p. Majerničková
* Vybíjaná dievčatá   p. Slivošová
* Triedne kolá Slávik Slovenska    p. Prachová, Kožíková 
* Distribúcia časopisov ANJ, NEJ   p. Lacušová
       
  Organizačné úlohy    
* Jarné prázdniny 26.2.-2.3.18  
* Prípravné testovanie T9 19.3.2018 p. Bakó
* Testovanie T9 21.3.2018 p. Bakó
* Inventarizácia  do 23.3.18 p. Bakó
* Mestské oslavy Dňa učiteľov o 14,00 hod. 28.3.2018 p. riaditeľ
* Riaditeľské voľno  28.3.2018 p. riaditeľ
       
  Rozhlasové relácie      
* Marec - mesiac knihy   p. Sliva
* Deň boja proti rasizmu   p. Šišková 
* Svetový deň zdravého spánku 21.3.2018 p. Štundová
* Svetový deň vody 22.3.2018 p. Marcinová, Slivová
       
  Akcie ŠKD    
* Leporelo   všetky vych.
* Beseda so spisovateľom   všetky vych.
* Vítanie jari - pálenie Moreny   p. Vantrobová, všetky v.
* Veľkonočné tvorivé dielne   všetky vych.
* Čitateľské popoludnie   všetky vych.
* Nástenka ŠKD   p. Vantrobová,Kostelníková
       
  Výchovné poradenstvo   VP - p. Vargová
* Výmena databáz žiakov, zverejnenie štatistík a sprístupnenie aktuálnych číselníkov na webe    
* Import anonymnej databázy pre simuláciu poradia z internetu    
* Priebežné dopĺňanie údajov do PROFORIENTU    
* Talentové skúšky  25.3.-15.4.18  
* Príprava prihlášok na SŠ    
* Poskytovanie konzultácii rodičom a žiakom v oblasti profesijnej orientácie    
       
  Školský špeciálny pedagóg    
* Sumarizovať dokumentáciu integr. žiakov   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Zabezpečiť špec. - pedag. vyšetrenia žiakov  v CPPPaP    
* Individuálne reedukačné sedenia s individ. integ. žiakmi    
* Konzultácie s rodičmi integ. žiakov    
* Odborné pedagog. služby pedagógom.    
       
  Protidrogová prevencia   koord. - p. Burík
* Školská olympiáda o ľudských právach 8.r.    
* Besedy s príslušníkmi OR PZ v Sp. N. Vsi    
* Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom.    
       
  Zdravá škola    
* Svetový deň spánku - zapojenie tried do súťaže, kto príde v pyžame 21.3.2018 koord. - p. Štundová
* Svetový deň vody - beseda s pracovníčkou hygieny 22.3.2018  
       
       
  Zelená škola    koord. - p. Marcinová, Slivová
* Monitorovanie rieky Hornád    
* Čistenie brehov Hornádu    
* Jarné čistenie ekoplochy    
* Presádzanie kvetov    
       
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
* Využívanie žiackej a učiteľskej knižnice a úroveň práce s informáciami.
* Kontrola dodržiavania IVP pre žiakov so ŠVVP a zo SZP.
* Stav a úroveň využívania aktivačných metód a foriem práce so žiakmi so ŠVVP,  SZP a MRK vo výchovno - vzdelávacom procese, pripravenosť žiakov a ich dochádzka do školy.
* Stav a úroveň plnenia úloh v oblasti spolupráce učiteľov a školy s rodičmi.
* Kontrola obsahového zamerania TH triednymi učiteľmi.
* Využívanie didaktickej techniky a uplatňovanie IKT vo vyučovacom procese.
* Kvalita vyučovacieho procesu z hľadiska hygieny a bezpečnosti pri vyučovaní.
* Vyhodnotenie realizácie lyžiarskeho kurzu.    
* Stav spracovania a odoslania prihlášok žiakov 9. ročníka do SŠ.
* Dodržiavanie vnútorného poriadku školy zamestnancami a školského poriadku žiakmi.
       
Mesačný plán činnosti na mesiac marec 2018 bol schválený vedením školy 27.2.2018.
       

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria