Voľné miesta

Navigácia

December 2018

December 2018

 Plán činnosti na mesiac  DECEMBER 2018

 
  Porady    
* Slávnostná porada  14.12.2018 p. riaditeľ
       
  Podujatia    
* Finále v basketbale dievčat 3.12.2018 p. Dovčíková
* IND exkurzia Mochovce 4.12.2018 p. Rimská, Bakó
* Filmové predstavenie 2. stupeň 6.12.2018 p. Bakó
* Športujeme s Mikulášom 6.12.2018 p. Murgáčová
* Divadelné predstavenie 1. stupeň 7.12.2018 p. Dingová
* Erasmus - divad. predstavenie J. Hraško   p. Rusnáková, Cpin Brajerová
* Erasmus - príprava Mytológia rozprávok   p. Lacušová, Urichová
* Bowling školských pracovníkov 7.12.2018  
* Šaliansky Maťko 1. stupeň 10.12.2018 p. Dovalová
* Šk. kolo geografickej olympiády 5.-9. roč. 10.12.2018 p. Rimská
* MZ 1. - 4. roč. Múzeum školstva Levoča 11.12.2018 p. Jendrálová
* Pytagoriáda šk. kolo P3, P4, P5 12.12.2018 vyučujúci MAT
* Šaliansky Maťko 2. stupeň 12.12.2018 p. Vojčíková
* MŠO - bedminton 12.12.2018 p. Muchová
* Pytagoriáda šk. kolo P6, P7, P8 13.12.2018 Rimská, uč. MAT
* Vianočné športové popoludnie 3.-4. roč.   Muchová,Filipová,Slivošová, Majerničková, Garčárová
* Distribúcia časopisov v ANJ, NEJ priebežne p. Lacušová
* Vianočné divadielko: Betlehem 21.12.2018 p. Žukovská
* Vianočné divadielko: Betlehem pre MŠ 21.12.2018 p. Žukovská
* Vianočná besiedka 21.12.2018 tr. učitelia 
       
  Organizačné úlohy    
* Vianočné prázdniny sú v čase od 27.12.2018 do 7.1.2019    
  vyučovanie končí  21.12.2018  
  vyučovanie začína  8.1.2019  
       
  Rozhlasové relácie      
* Mikuláš 6.12.2018 p. Uhliarová, Kostelníková
* Deň ľudských práv 10.12.2018 p. Šišková
       
  Akcie ŠKD    
* Vianočná besiedka   p. Bušovská
* Výzdoba vianočného stromčeka   p. Maceľuchová, Šubová
* Príprava ozdôb na stromček do mesta   všetky vych.
* Výzdoba vianočného stromčeka - mesto   p. Bušovská, Němcová
* Vianočné ikebany, výzdoba vestibulu školy   všetky vych.
* Vianočné vystúpenie v Domove dôchodcov   p. Němcová, Krausová
* Príprava darčekov na vianočnú burzu   všetky vych.
* AKCIA ŠKD: Starší učia mladších: Pečenie, zdobenie medovníkov   p. Krausová
       
  Výchovné poradenstvo   VP - p. Vargová
* Doručiť zber nových informácií do príslušných ŠVS - export z Proforientu. 6.12.2018  
* Importovať do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia - z internetu. od 11.12.18  
* Interpretácia výstupov a analýza výsledkov profesijnej diagnostiky COMDI. do 21.12.18  
* Poskytovať odbornú poradenskú činnosť v proforientálnej oblasti. december 18  
       
  Školský špeciálny pedagóg   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Sumarizovať dokumentáciu integr. žiakov    
* Zabezpečiť špec. - pedag. vyšetrenia žiakov  v PPP    
* Konzultácie s rodičmi integ. žiakov    
* Odborné pedagogické služby pedagógom.    
       
  Protidrogová prevencia   koord. - p. Burík
* Individuálne pohovory s rodičmi žiakov        so zvýšenou agresivitou.    
* Beseda o ľudských právach - 8. ročník    
* Spolupráca s výchovným poradcom    
       
  Zdravá škola   koord. - p. Garčárová 
* Medzinárodný deň osôb so zdravot. postihnutím - návšteva a príprava darčekov pre deti ZŠ Kolbého 3.12.2018  
* Návšteva Múzea špec. školstva v Levoči    
* Bylinkové popoludnie - spolupráca s ŠKD    
       
       
  Zelená škola    koord. - Marcinová, Macejková
* Vianočná burza     
* Darovanie hračiek materskej škole    
       
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
* Stav prípravy lyžiarskeho kurzu.
* Kontrola stavu zapracovania čitateľskej gramotnosti na VH, vých. programu Zippyho kamaráti.
* Stav a úroveň spolupráce školy s verejnosťou a partnermi školy (SŠ).
* Úroveň rozvoja sociálnych kompetencií (kultúra správania, vzájomné vzťahy žiakov na vyučovacom proces a v mimoškolskom čase.)
* Kontrola dodržiavania BOZP na VH s rizikom úrazu a poranenia.
* Stav realizácie preventívnych opatrení v oblasti sociálno - patologických javov.
       
Mesačný plán činnosti na mesiac december 2018 bol schválený vedením školy 30.11.2018.
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria