Voľné miesta

Navigácia

Máj 2018

MÁJ 2018

 Plán činnosti na mesiac MÁJ 2018

  Porady    
* Zasadnutia MZ, PK podľa plánu vedúci MZ, PK
       
  Podujatia    
* Celoslovenské kolo dejepisnej olympiády 2. - 4.5.18 p. Šišková
* Plavecký výcvik 2. - 5.5.18 p. Dovčíková 
* Návšteva Údolia smrti 9. ročník 3.5.2018 p. Šišková, Vojčíková
* McDonalds - minifutbal 4.5.2018 p. Filipová
* Fotografovanie kolektív 10.5.2018 tr. učitelia
* Krajské kolo IQ olympiády 11.5.2018 p. Jakubov
* Celoslovenské kolo gym. štvorboj kat. A 15.5.2018 p. Majerničková
* Hráme sa s azbukou 7.-9.ročník 16.5.2018 p. Šišková
* ŠvP - Mýto pod Ďumbierom 14. - 18.5.18 p. Trnovcová
* ŠvP - Mlynky 21. - 25.5.18 p. Dovalová
* ŠvP - Pribylina 28.5.-1.6.18 p. Okályová
* Deň matiek - besiedky 1. - 4. ročník   tr. učitelia
* MŠO plávanie   p. Muchová
* MŠO atletika   p. Štundová
* DDI 1. stupeň priebežne tr. učitelia
* Návšteva pamätníkov totalitných režimov   p. Šišková
* Školské výlety 30.5.2018 tr. učitelia
* Distribúcia časopisov ANJ, NEJ   p. Lacušová
       
       
  Organizačné úlohy    
* Sviatok práce - deň prac. pokoja 1.5.2018  
* Deň víťazstva nad fašizmom  8.5.2018  
* Odovzdať návrhy na výstupné previerky do 21.5.2018 ved. MZ, PK
* Prezentácia ročníkových prác IND šk. kolo 17.5.2018 p. Jendrálová
       
       
  Rozhlasové relácie      
* Deň víťazstva nad fašizmom 7.5.2018 p. Šišková
* Deň matiek 11.5.2018 p. Marcinová, Slivová
       
  Akcie ŠKD    
* Deň matiek - tvorivé dielne   všetky vych.
* Príprava výrobkov na burzu   všetky vych.
* Presádzanie kvetov   p. Lesňáková
* DDI    p. Krausová, Lesňáková
* Nástenka ŠKD   p. Lesňáková, Bušovská
  Prehliadka činnosti vojenskej polície   p. Kostelníková, všetky
* GUS   p. Bušovská
       
  Výchovné poradenstvo   VP - p. Vargová
* Importovanie do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia - z internetu. od 2.5.2018  
* Zisťovanie orientačného záujmu žiakov 8. ročníka štúdia na SŠ priebežne  
* Poskytovanie informácii o možnostiach štúdia na SŠ pre žiakov 8. ročníka. priebežne  
* 1.kolo 1. termín prijímacích skúšok  14.5.2018  
* 1. kolo 2. termín prijímacích skúšok 17.5.2018  
       
  Školský špeciálny pedagóg   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Sumarizovať dokumentáciu integr. žiakov    
* Zabezpečiť špec. - pedag. vyšetrenia žiakov  v PPP    
* Individuálne reedukačné sedenia s individ. integ. žiakmi    
* Konzultácie s rodičmi integ. žiakov    
* Odborné pedagog. služby pedagógom.    
       
  Protidrogová prevencia   koord. - p. Burík
* Beseda s príslušníkom MsP, 9. ročník    
* Literárne práce s tématikou soc. pat. pr.    
       
  Zdravá škola   koord. - p. Štundová
* Svetový deň Červeného kríža - beseda s pracovníkom SČK, horská záchranná služba 8.5.2018  
* Svetový deň Atletiky a rodiny - beží celá rodina 15.5.2018  
       
       
  Zelená škola    koord. - p. Marcinová, Slivová
* Burza "Deň matiek" 11.5.2018  
* Otváranie studničiek 19.5.2018  
       
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
* Stav úspešnosti žiakov v postupových súťažiach a olympiádach. 
  Stav a úroveň dodržiavania ľudských práv a výchovy k ním.
* Uplatňovanie prierezových tém. 
* Stav a úroveň práce triednych učiteľov.
* Dodržiavanie vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov.
* Kvalita a úroveň ročníkových prác žiakov v triedach IND a ich prezentácia.
* Stav realizácie exkurzií a vychádzok.
* Vyhodnotenie realizácie školy v prírode a plaveckého kurzu.
* Stav a hodnotenie nových, začínajúcich triednych pedagógov.
* Stav objektu školy , určenie údržby a úpravu vonkajších a vnútorných priestorov školy v čase školských prázdnin.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria