Voľné miesta

Navigácia

 

Škola v súčasnosti

Na škole je 30 tried s 602 žiakmi

- 16 tried na I. stupni s 337 žiakmi

- 14 tried na II. stupni s 265 žiakmi

- 8 oddelení školského klubu detí s 248 deťmi

 

Učiteľský kolektív

Žiakom sa venuje 42 pedagogických zamestnancov, 8 vychovávateliek a 3 asistentky. Patríme medzi najväčšie školy v okrese.

 

Na škole máme okrem bežných tried aj:

Triedy pre žiakov s intelektovým nadaním - (koncepcia) a triedy s integráciou intelektovou nadaných žiakov

V školskom roku 2003/04 sme zriadili triedy, kde sa vyučujú deti s intelektovým nadaním. V súčasnosti v týchto 2 triedach je 26 žiakov a v 7 triedach s integráciou intelektovo nadaných žiakov máme 55 žiakov s nadaním. Triedy pre deti s intelektovým nadaním a talentované deti sú určené deťom, ktorých vzdelávacie požiadavky sú vzhľadom k ich poznávaciemu potenciálu nad úroveň štandardného školského programu. V týchto triedach sa napríklad vyučujú nové predmety – informatika a obohatenie. Deti s takýmto nadaním nemali možnosť vzdelávania v našom regióne, preto vznikla nadácia Aténa, ktorá finančne zabezpečuje potreby takýchto tried. Žiaci boli zaradení na základe psychologického vyšetrenia. IQ žiakov v týchto triedach presahuje bežný priemer. Na druhom stupni majú títo žiaci nový predmet: piataci - multimédia a programovanie,  siedmaci - tvorivé písanie, ôsmacia a deviataci - jazykový sprievodca, 1. - 4. ročník - obohatenie.

Vyučovanie cudzích jazykov

Na škole vyučujeme anglický, nemecký a ruský jazyk.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria