Voľné miesta

Navigácia

Špeciálny pedagóg

Mgr. Ľudmila Vargová


KONTAKT:  vargovaludmila@centrum.sk
Tel.: 053 /442 67 43

Konzultačné hodiny: po dohode

Činnosť školského špeciálneho pedagóga sa riadi Pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR a Plánom práce školy.

Hlavné úlohy školského špeciálneho pedagóga
Poskytuje odborné pedagogické služby pedagogickým pracovníkom v škole v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného vývinu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou, Centrom poradensko-psychologických služieb a ďalšími odbornými psychologickými pracoviskami.
Sprostredkuje kontakty medzi PPP, CPPS.
Spolupracuje s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Pracuje so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Realizácia úloh

I. Spolupráca s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi
- Zabezpečuje psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia u žiakov podľa potreby.
- Poskytuje poradenské služby učiteľom, ktorí vyučujú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pomáha im pri zostavovaní Individuálnych výchovno-vzdelávacích programov a Individuálnych vzdelávacích plánov z jednotlivých predmetov.
- Spolupracuje s výchovným poradcom pri profesijnej orientácii žiakov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Spolupráca s osobnými asistentkami individuálne integrovaných telesne postihnutých žiakov.

II. Spolupráca so žiakmi
- Realizuje individuálne reedukačné cvičenia so žiakmi s vývinovými poruchami učenia zo špeciálnych tried.
- Individuálne pracuje s integrovanými žiakmi.
- Realizuje individuálne konzultácie a predbežnú diagnostiku žiakov s poruchami správania.
- Realizuje predbežnú diagnostiku žiakov s podozrením na VPU – dielčie oslabenie výkonu.
- Uskutočňuje individuálne konzultácie so žiakmi podľa potreby.
- Zabezpečuje pomôcky pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Priebežne sleduje a vyhodnocuje vhodnosť integrácie a školskú úspešnosť žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj cez hospitácie na vyučovacích hodinách.

III. Spolupráca s rodičmi
- Uskutočňuje konzultácie s rodičmi žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Spolupracuje s rodičmi pri nachádzaní optimálnych postupov pri výchove, vzdelávaní a voľbe profesie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
- Sprostredkuje kontakty rodičov s odbornými pracoviskami.

IV. Odborné vzdelávanie
1. Absolvovanie odborných seminárov:
a) Cudzí jazyk a deti s poruchami učenia (Asociácia špeciálnych pedagógov Trenčín september 2005)
b) Dyslexia a dysortografia – okrúhly stôl - takto to robím ja, vzájomná výmena rôznych materiálov, pracovných listov, cvičení z praxe (Asociácia špeciálnych pedagógov Trenčín november 2005)
c) Tvorba pedagogickej dokumentov pri integrácii žiakov na ZŠ (MC Prešov november 2005)
2. Priebežné vzdelávanie: Na pomoc integrovaným žiakom – MC Prešov (február – marec 2006)
3. Špeciálny pedagóg získava prostredníctvom internetu ďalšie informácie o integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do ZŠ, o zmenách, nových vyhláškach, dokumentácii, kompenzačných pomôckach,...
4. Štúdium novej odbornej literatúry s problematikou špeciálnej pedagogiky.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria