Voľné miesta

Navigácia

 

Výchovná poradkyňa

Mgr. Ľudmila Vargová

Kontakt: 053/ 442 67 43

E - mail:
vargovaludmila@centrum.sk

Hlavné úlohy
- koordinovať a usmerňovať informačnú činnosť v oblasti profesionálnej orientácie žiakov
- informovat žiakov a rodičov v otázkach týkajúcich sa voľby povolania, zriaďovania nových študijných a učebných odborov na SŠ, racionalizácie siete stredných škôl
- sprostredkovávať kontakty medzi CPPPaP a školou
- spolupracovať so špeciálnou pedagogičkou na škole
- spolupracovať s triednymi učiteľmi
- spolupracovať so strednými školami

Realizácia vytýčených úloh
- navštevujeme dni otvorených dverí na SŠ
- realizujeme besedy so zástupcami SŠ
- uskutočňujeme RZ pre 9. ročník s účasťou zástupcov zo SŠ
- získavame informácie z internetu
- využívame www.povolania.sk, www.svsmi.sk,a www stránky stredných škôl.

Z činnosti výchovnej poradkyne
- pracuje s programom PROFORIENT ZŠ
- zabezpečuje vypracovanie prihlášok na SŠ
- zabezpečuje vypracovanie zápisných listov žiakov na SŠ
- zabezpečuje vypracovanie vstupných dokladov žiakov 8. ročníka
- konzultuje so žiakmi a rodičmi pri výbere SŠ
- spolupracuje s okresnou metodičkou a strednými školami

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria