Voľné miesta

Navigácia

Amavet klub č.949 Akcie klubu 949

Amavet klub č.949

Amavet klub č.949

Amavet klub č. 949 spolupracuje so ZŠ na Ul. Ing. Kožucha v Spišskej Novej Vsi, kde svojou činnosťou prispieva k premene tradičnej školy na školu modernú, organizuje aktivity, ktoré v súlade s cieľmi domovského združenia Amavet sú orientované predovšetkým na činnosť a prácu s deťmi -žiakmi školy formou nielen krúžkovej činnosti. Združuje takmer 200 detí vo veku 6 - 15 rokov. Pracujú v 11 základných kolektívoch, ktorých činnosť je orientovaná na umeleckú, športovú a vedeckú oblasť.

Podporuje rozvoj kognitívnych činiteľov myslenia, rozširuje vedomostné obzory u detí. Nezanedbateľným prínosom je účelné využitie voľnočasových aktivít detí aj zo sociálne znevýhodneného prostredia v integrácii s bežnými deťmi. Spolupracuje so školou v realizácii nových metód a prístupov vo vzdelávacom procese.

Štatutárnym zástupcom Amavet klubu č.949 je Mgr. Lenka Košíková, vedúci krúžkov a dobrovoľníci pre prácu s mládežou sú odborní pedagogickí zamestnanci. Osobou zodpovednou za činnosť Amavet klubu na škole je Mgr. Katarína Dovčíková.

Členovia Amavet klubu č. 949 sa v tom to roku zúčastnili viacerých aktivít a podujatí. Či už sú to pravidelné lyžovačky v Bachledovej doline, návštevy Aquacity v Poprade, návšteva Festivalu duchov a strašidiel v Bojniciach, návšteva galérií, prednášok a besied, plaveckých a lyžiarskych výcvikov. Významnú úlohu tvorí aj účasť na rôznych workshopoch a turistických vychádzkach. Členovia Amavet klubu 949 sú tiež spoluorganizátormi rôznych akcií, ktoré prebiehajú v škole napr. karneval, burza pri príležitosti Dňa matiek, turistická vychádzka spojená s Otváraním studničiek, Mikuláš, Deň Zeme, Deň vody a mnohé iné.

Vaše pripomienky a námety k práci Amavet klubu č. 949 veľmi radi uvítame na adrese amavetklub949@gmail.com.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria