Voľné miesta

Navigácia

Zdravá škola

Zdravá škola

Koordinátori:

Mgr. Michaela Bocková, Mgr. Lucia Štundová

Zapojení:

od októbra 1996

"Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť "

I. Ciele:

Osvojiť a posilniť výchovu žiakov k správnemu životnému štýlu a starostlivosti o svoje zdravie. Zdravý životný štýl - telesné a duševné zdravie.
Podporovať plnenie úloh v oblasti environmentálnej výchovy.
zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupnenie ihriska a telocvične  na športovú činnosť po vyučovaní. Zriaďovanie zdravotnej telesnej výchovy do častí hodín telesnej výchovy (cvičenia na chrbticu, správne držanie tela ).
 Plniť úlohy v rámci primárnej protidrogovej prevencie na školách.
Zamerať sa na zdravú výživu,  potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín.
Poukázať na účinnú prevenciu chorôb a závislostí.
Vytvárať zdravé vonkajšie a vnútorné prostredie školy.
Budovať dobré medziľudské vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi      a ostatnými členmi v spoločenstve v ktorom žijeme
Realizovať aktivity, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie obezity a podpory zdravia ústnej dutiny.
Pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.

I. Oblasti pre naplnenie cieľov


Zvyšovať odolnosť žiakov voči psychickým a telesným chorobám (športové aktivity, plavecký výcvik, boj proti šikanovaniu):
vypestovať u žiakov uvedomelú zodpovednosť za svoje zdravie, schopnosť rozlíšiť zdravý a škodlivý spôsob života, naučiť ich rozhodnúť sa pre to , čo je pre nich prospešné
pobyt žiakov 1. – 4. ročníkov v škole v prírode,
príprava žiakov na športové súťaže
Zdokonalenie vyučovacieho procesu (organizovať súťaže v športe, kurzy prvej pomoci):
pestovať  u žiakov správny vzťah k starším ľuďom, telesne postihnutým a deťom sociálne slabším
zaraďovanie telovýchovných chvíľok do vyuč. procesu, počas veľkých prestávok ak počasie dovolí pobyt vonku,
zaraďovať do triednických hodín témy: otužovanie, význam športu, spánok, omamné látky, hygiena, voľný čas, čistý vzduch , pestrá strava, rodina, medziľudské vzťahy, denný poriadok, pitný režim, ústna hygiena, racionálna výživa, zdravé prostredie, obezita, vitamíny, hovorme o jedle, odstráň obezitu, starostlivosť o ústnu dutinu.
 

Plánované aktivity na jednotlivé mesiace :

SEPTEMBER: 

23.9. – ,,Svetový deň BEZ ÁUT" – JAZDA NA BICYKLI – športom k zdraviu

28.9. – ,,Medzinárodný deň MLIEKA v školách" – nástenka, aktivity, prezentácia, výtvarné práce

Skrášlenie a doplnenie interiéru izbovými kvetmi, exteriéru liečivými bylinkami

OKTÓBER:

11.10. - ,, Deň JABLKA" – rozhlasová relácia, jablko na desiatu, vo farbe jablka, jablkové recepty atď...

- spracovaná téma SLEDUJ INFORMÁCIE NA OBALE POTRAVÍN

16.10. - ,, Svetový deň VÝŽIVY" – hovorme o jedle – ZDRAVÁ DESIATA – prevencia OBEZITY

NOVEMBER:

14.11. - ,, Svetový deň DIABETU“deň bez sladkostí, prevencia cukrovky u žiakov

20.11. - ,,Medzinárodný deň BEZ FAJČENIA "prevencia proti drogám, aktivity, rozhlasová relácia

Jesenná úprava okolia školy – vzdelávanie v upravenom  a zdravom prostredí

DECEMBER:

3.12. - ,,Medzinárodný deň osôb so ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM“ – návšteva a príprava darčekov pre deti ZŠ sv. Maximiliána Mária Kolbeho

,,Bylinkové popoludnie“ – spolupráca s ŠKD - príprava bylinkových čajov- liečivé účinky bylinkových čajov, osvojenie si správneho postupu pri príprave čaju, ochutnávka

Gym Fit – v zdravom tele, zdravý duch

JANUÁR:

,,Týždeň zdravia"  : PONDELOK – Deň zdravej výživy

                                  UTOROK – Deň športových aktivít

                                  STREDA – Deň zdravých zubov

                                  ŠTVRTOK – Deň prvej pomoci

                                  PIATOK – Modrý deň – Deň vody

FEBRUÁR:

4.2. - ,,Svetový deň proti RAKOVINE" – beseda s lekárom, podpora detskej onkológie

11.2. - ,,Svetový deň CHORÝCH “ – prevencia chorôb – rozhlasová relácia

MAREC:

21.3. - ,,Svetový deň spánku" – Neprespite svetový deň spánku!

22.3. - ,, Svetový deň  VODY “ – celoškolská AKCIA + aktivity

APRÍL:

4.4. - ,,Medzinárodný deň bez násilia “ – Detský čin roka - relácia

7.4. - ,, Svetový deň ZDRAVIA“  - prezentácia

11.4. - ,, Deň NARCISOV “ – zapojenie sa do tejto kampane

MÁJ:

8.5. - ,,Svetový deň ČERVENÉHO KRÍŽA“ – základy prvej pomoci, beseda so zachranárom

15.5. - ,,Svetový deň ATLETIKY a RODINY“ – beží celá rodina

JÚN:

14.6. - ,,Svetový deň DARCOV KRVI “ – pracovné listy, návšteva transfúznej stanice

Oslavujeme NÁŠ ŠKOLSKÝ DEŇ ÚSMEVU - podpora zdravia ústnej dutiny

Stanovený plán sa môže v priebehu školského roka 2016/2017 meniť .

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria