Voľné miesta

Navigácia

Soc.-pat. javy

Sociálno-patologické javy

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

 

T E M A T I C K Ý   P L Á N   P R E V E N C I E   S O C I Á L N O P A T O L O G I C K Ý CH   J A V O V

 

 

KOORDINÁTOR: Mgr. Vladimír Burík

 

Školský rok: 2019/2020

 

Odsúhlasené vedením školy:

 

Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

 

Plán bol doplnený v zmysle Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach, s účinnosťou od 1. septembra 2018.

 

Ciele:  1. zvýšiť informovanosť o intolerantnom  správaní sa ( triednické hodiny)  

2. pôsobiť v spolupráci s vedením školy, všetkými pedagógmi a rodičmi žiakov na zastavenie rastu nežiaducich foriem správania sa žiakov našej školy v škole i mimo nej

3. podieľať sa rôznymi formami na rozvoji zdravého spôsobu života žiakov i učiteľov našej školy

4. prevencia nežiaducich javov

5. preventívno-výchovné aktivity

6. projekty na predchádzanie a extrémizmu, elimináciu kriminality, šikanovania, kyberšikanovania, záškoláctva a iných nežiaducich javov

 

 

September

 

1. Tvorba tematického plánu práce pre školský rok 2019/2020

2. Informovanie vedenia školy, pedagogickej rady a zástupcov rodičov a mesta o prevenčnej práci na škole (viď. správa za minulý školský rok)- webová stránka školy

3. Soc.- psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

4. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšeným predpokladom sociálno-patologických prejavov –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

5. Zippyho kamaráti – priebežne  celý školský rok -1. ročník

6. Kamaráti jabĺčka – priebežne  celý školský rok– 3. ročník

7. Kamarát Edo – priebežne  celý školský rok – 2. ročník

 

 

Október

 

1. Využitie športových aktivít organizovaných školou a Centrom voľného času- priebežne počas celého školského roka v rámci záujmovej činnosti

2. Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou a Centrom sociálno - patologickej prevencie –školenie koordinátorov

3. Kvíz, beseda, prezentácia o šikanovaní a kyberšikanovaní  -4. ročník

4. Soc. -psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

 

 

November

 

1. Kvíz, beseda, prezentácia o šikanovaní a kyberšikanovaní - 5. ročník

2. Prezentácia výtvarných prác s protidrogovou problematikou- vyuč. hodiny výtvarnej výchovy, etickej výchovy                                                  

3. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

4. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšeným predpokladom sociálno-patologických prejavov –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

5. Spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi – priebežne po celý školský rok- vymeškané vyučovacie hodiny

6. Soc.-psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

 

December

 

1. Individuálne pohovory s rodičmi žiakov so zvýšenou agresivitou – priebežne celý školský rok podľa aktuálnej potreby

2. . Spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi – priebežne po celý školský rok- vymeškané vyučovacie hodiny

3. Spolupráca s výchovným poradcom – priebežne počas celého školského roka

4. (Medzinárodný deň ľudských práv – 10.12.) – rozhlasová relácia

5. Soc.- psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

 

 

Január

 

1. Výmena skúsenosti učiteľov výchovných predmetov s prácou v oblasti prevencie

2. Prezentácia výučbového CD Fajčenie zabíja (autor CD V. Burík) 4. ročník, beseda

3. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

4. Soc.- psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

5. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšeným predpokladom sociálno-patologických prejavov –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

 

Február

 

1. Beseda, kvíz a prezentácia o fajčení s dôrazom na jeho škodlivosť– 5.ročník                 

2. Výmena skúseností učiteľov 1. a 2. stupňa v oblasti prevencie – priebežne počas celého školského roka

3. Prehlbovanie spolupráce s rodičmi (stretnutia s rodičmi)

4. Svet bez drogy! – vyhlásenie súťaže o najlepšie spracovaný propagačný materiál, literárne dielo, dramatické stvárnenie nápad, motív...postoja voči drogám

5. Soc.- psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

 

Marec

 

1. Besedy s príslušníkmi OR PZ v Sp. Novej Vsi (po ročníkoch, 8. a 9. ročník))

2. Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom – priebežne počas školského roka podľa aktuálnej potreby

3. Výstava prác žiakov s protidrogovou tematikou

4. Návšteva filmového predstavenia s tematikou šikanovania- 7. – 9. ročník

5. Soc.- psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

 

 

Apríl

 

1. Beseda s príslušníkom Mestskej polície v Sp. Novej Vsi – extrémizmus-7. ročník

2. Spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi

3. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

4. Soc.- psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

5. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšeným predpokladom sociálno-patologických prejavov –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

 

Máj

 

1. Beseda s príslušníkom Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi – obchodovanie s ľuďmi -9. ročník - OBN

2. Literárne práce s tematikou sociálno-patologickej prevencie

3. Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime (Poľsko), resp. múzeum, Dukla, Svidník - múzeá)

4. Soc.-psychologický výcvik pre všetkých žiakov 5. ročníka – priebežne počas celého školského roka

 

Jún

 

1. Zhodnotenie celoročnej práce

2. Správa o činnosti koordinátora sociálno-patologickej prevencie

3. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšeným predpokladom sociálno-patologických prejavov –  štvrťročne a priebežne podľa potreby

 

 

 • koordinátor spolupracuje s triednymi učiteľmi celý školský rok účasťou na triednických hodinách v triedach s problémovými žiakmi resp. zabezpečením odborníkov z oblasti problematiky sociálnopatologických javov podľa aktuálnych potrieb jednotlivých tried
 • všetci učitelia sa podieľajú na prevencii (viď. Plány triednych učiteľov a TVVP najmä OBN, Dejepisu a ETV jednotlivých ročníkov).
 • koordinátor sa podieľa v spolupráci CPPaP na príprave peer aktivistov (žiaci 7. ročníka)
 • podľa potreby a aktuálnosti vedie, pripravuje a vyberá školské relácie spolu s peer aktivistami
 • oboznamuje pedagogickú radu so situáciou v oblasti sociálnopatologickej prevencie v škole podľa aktuálnej potreby

 

 

 Súčasťou tohto plánu je aj spolupráca so spoločenskými organizáciami a štátnymi a mestskými orgánmi v podobe rôznych  podujatí, besied a stretnutí, ktoré sa uskutočnia priebežne počas celého školského roku, pričom tematika bude aktualizovaná podľa potrieb.

 • prezentácia činnosti v oblasti sociálnopatologických javov prostredníctvom školského časopisu OKO
 • besedy s príslušníkmi OR PZ v Sp. Novej Vsi
 • besedy s príslušníkmi Mestskej polície v Sp. Novej Vsi
 • besedy s psychológmi
 • besedy so zdravotníkmi
 • besedy s právnikmi
 • stretnutia s pracovníkom NP Slov. raj v Sp. Novej Vsi
 • rozhlasové relácie
 • celoročné športové aktivity a súťaže
 • výzdoba školskej nástenky s danou problematikou
 • individuálne pohovory so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • individuálne pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • spolupráca s výchovným poradcom
 • spolupráca so špeciálnymi pedagógmi
 • spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi
 • spolupráca s RÚVZ v Spišskej Novej Vsi
 • spolupráca s Centrom pedagogockej a psychologickej prevencie v Spišskej Novej Vsi

 

 

Aktualizácia plánu počas školského roku: 30. september 2019

 

Keďže tento plán je otvorený a možno ho dopĺňať aj počas školského roku podľa aktuálnej situácie a v septembri sa zistil prípad užívania marihuany u žiaka 9. ročníka mimo školy, boli koordinátorom vytvorené preventívne opatrenia na minimalizáciu rizika prenosu tohto javu na školu, resp. žiakov našej školy. Bol vytvorený tím, ktorého úlohou bude venovať zvýšenú pozornosť prejavom a správaniu sa menovanej osoby, ako aj klíme v danej triede i v celej škole. (koordinátor, triedny učiteľ, výchovný poradca, vedenie školy)

 Preventívne opatrenia obsahujú

 • venovať zvýšenú pozornosť žiakovi a klíme v triede – ( triedny učiteľ)
 • pohovory so žiakom – (koordinátor, výchovný poradca, triedny učiteľ)
 • pohovory so žiakmi triedy – (koordinátor, triedny učiteľ)
 • beseda všetkých žiakov triedy s koordinátorom s protidrogovou problematikou
 • stretnutia s psychológmi v danej triede – Úrad verejného zdravotníctva – MuDr. Mišenda
 • beseda s príslušníkom mestskej polície – problematika z právneho hľadiska
 • spolupráca so sociálnym zariadením, v ktorom žiak býva

 

 

Poznámka:  Keďže problematika sociálno – patologických javov a problematika ľudských a občianskych práv sú veľmi blízke, mnohokrát sa prelínajú, preto aj niektoré  aktivity v pláne sa prelínajú s plánom výchovy k ľudským právam a opačne.

 

 

Spišská Nová Ves

4. 9. 2019                          Vypracoval: Mgr. V. Burík – koordinátor sociálno-patologickej prevencie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria