Voľné miesta

Navigácia

Soc.-pat. javy

Sociálno-patologické javy

Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

T E M A T I C K Ý    P L Á N P R E V E N C I E    S O C I Á L N O P A T O L O G I C K Ý CH    J A V O V

KOORDINÁTOR: Mgr. Vladimír Burík
Školský rok: 2018/2019
Odsúhlasené vedením školy:
Základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp „Sme škola,
kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách !“

Ciele:

1. zvýšiť informovanosť o intolerantnom správaní sa ( triednické hodiny)
2. pôsobiť v spolupráci s vedením školy, všetkými pedagógmi a rodičmi žiakov na
zastavenie rastu nežiaducich foriem správania sa žiakov našej školy v škole i mimo nej
3. podieľať sa rôznymi formami na rozvoji zdravého spôsobu života žiakov i učiteľovnašej školy
4. prevencia nežiaducich javov
5. preventívno-výchovné aktivity
6. projekty na predchádzanie a extrémizmu, elimináciu kriminality, šikanovania, kyberšikanovania, záškoláctva a iných nežiaducich javov


September
1. Tvorba tematického plánu práce pre školský rok 2018/2019
2. Informovanie vedenia školy, pedagogickej rady a zástupcov rodičov a mesta o prevenčnej
práci na škole (viď. správa za minulý školský rok)- webová stránka školy

 

Október
1.Využitie športových aktivít organizovaných školou a Centrom voľného času- priebežne počas celého školského roka v rámci záujmovej činnosti
2. Spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou a Centrom sociálno - patologickej prevencie –školenie koordinátorov
3. Úcta k starším – prezentácie žiakov na hodinách etickej výchovy pri príležitosti Októbra- Mesiaca úcty k starším –(výchova k ľudským právam)
3. Kvíz, beseda, prezentácia o šikanovaní a kyberšikanovaní -4. ročník

November
1. Kvíz, beseda, prezentácia o šikanovaní a kyberšikanovaní -5. ročník
2. Prezentácia výtvarných prác s protidrogovou problematikou- vyuč. hodiny výtvarnej výchovy, etickej výchovy
3. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou – štvrťročne a priebežne podľa potreby
4. Spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi – priebežne po celý školský rok- vymeškané vyučovacie hodiny

December
1. Individuálne pohovory s rodičmi žiakov so zvýšenou agresivitou – priebežne celý školský rok podľa aktuálnej potreby
2. Beseda o ľudských právach -8. ročník- vyučovacie hodiny občianskej náuky a etickej výchovy- priebežne podľa TVVP jednotlivých predmetov
3. Spolupráca s výchovným poradcom – priebežne počas celého školského roka

Január
1. Výmena skúsenosti učiteľov výchovných predmetov s prácou v oblasti prevencie
2. Prezentácia výučbového CD Fajčenie zabíja (autor CD V. Burík) 4. ročník, beseda
3. Individuálne pohovory so žiakmi – záškolákmi
4. Spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi – priebežne po celý školský rok
5. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou – štvrťročne a priebežne podľa potreby

 

Február
1. Beseda, kvíz a prezentácia o fajčení s dôrazom na jeho škodlivosť– 5.ročník
2. Výmena skúseností učiteľov 1. a 2. stupňa v oblasti prevencie – priebežne počas celého školského roka
3. Prehlbovanie spolupráce s rodičmi (stretnutia s rodičmi)
4. Svet bez drogy! – vyhlásenie súťaže o najlepšie spracovaný propagačný materiál, literárne dielo, dramatické stvárnenie nápad, motív...postoja voči drogám

Marec
1. Školská olympiáda o ľudských právach – žiaci 8. a 9. ročníka ročníka
2. Besedy s príslušníkmi OR PZ v Sp. Novej Vsi (po ročníkoch)
3. Spolupráca so školským špeciálnym pedagógom – priebežne počas školského roka podľa aktuálnej potreby


Apríl
1. Výstava prác žiakov s protidrogovou tematikou
2. Beseda s príslušníkom Mestskej polície v Sp. Novej Vsi – extrémizmus-9. ročník
3. Spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi
4. Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou – štvrťročne a priebežne podľa potreby

Máj
1. Beseda s príslušníkom Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi – obchodovanie s ľuďmi - 9. ročník - OBN
2. Literárne práce s tematikou sociálno-patologickej prevencie
3. Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime (Poľsko), resp. múzeum, Dukla, Svidník - múzeá)

Jún
1. Zhodnotenie celoročnej práce
2. Správa o činnosti koordinátora sociálno-patologickej prevencie

Poznámka: Súčasťou tohto plánu je aj spolupráca so spoločenskými organizáciami a štátnymi a mestskými orgánmi v podobe rôznych podujatí, besied a stretnutí, ktoré sa uskutočnia priebežne počas celého školského roku, pričom tematika bude aktualizovaná podľa potrieb.
- bedsedy o škodlivosti drog organizované občianskym združením Slovensko bez drog
- prezentácia činnosti v oblasti sociálnopatologických javov prostredníctvom školskéhočasopisu OKO
- besedy s príslušníkmi OR PZ v Sp. Novej Vsi
- besedy s príslušníkmi Mestskej polície v Sp. Novej Vsi
- besedy s psychológmi
- besedy so zdravotníkmi
- besedy s právnikmi
- stretnutia s pracovníkom NP Slov. raj v Sp. Novej Vsi
- rozhlasové relácie
- celoročné športové aktivity a súťaže
- výzdoba školskej nástenky s danou problematikou
- individuálne pohovory so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia
- individuálne pohovory s rodičmi žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- spolupráca s výchovným poradcom
- spolupráca so špeciálnymi pedagógmi
- spolupráca s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Spišskej Novej Vsi
- spolupráca s RÚVZ v Spišskej Novej Vsi
- spolupráca s Centrom výchovnej a psychologickej prevencie v Spišskej Novej Vsi

Spišská Nová Ves
4. 9. 2018 Vypracoval: Mgr. V. Burík – koordinátor sociálno- 
patologickej prevencie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria