Voľné miesta

Navigácia

POKYNY PRE STRAVNÍKOV Novinky v jedálni Ankety Tipy a recepty Často kladené otázky Jedlá z našej jedálne

Školská jedáleň

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

Školská jedáleň pri ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, 052 01   Spišská Nová Ves

Interný poriadok Zariadenia školského stravovania

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania v základnej škole, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov.

 

Hodnota obeda pri jednotlivých kategóriách stravníkov :

Kategória:                                               doplatok rodiča + výška dotácie / celá hodnota obeda

Žiaci I. stupňa ZŠ:                                                   0,38 € + 1,20 € / 1,58€

Žiaci II. stupňa ZŠ:                                                  0,46 € + 1,20 €/  1,66 €

 

Zamestnanci ZŠ:                                                     1,26 € + 1,40 € (režijné náklady) / 2,66 €

 

Stravník s donášanou vlastnou stravou - DIÉTA    0,10 € za jeden obed (režijné náklady)

 

Výšku stravného určuje Mesto Spišská Nová Ves v dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 4/2017 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

 

Jedálny lístok

Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni, pri vstupe do školskej jedálne a tiež na internetovej stránke školy.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov:

Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:

 1. 2 hlavné jedlá mäsové,
 2. 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
 3. 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové

Prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne. Strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov, sú ich súčasťou. Múčne prílohy ( knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú 1x  do týždňa. Zemiaky sa podávajú 2 až 3x do týždňa. Zelenina sa podáva denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, zeleninové oblohy.

ZŠ je zapojená do celospoločenských programov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.

 

Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:

 

 1. Odhlasovanie/prihlasovanie zo stravy je minimálne 24 hodín vopred on-line na web stránke školy, osobne alebo telefonicky na čísle 0905 980 001. V prípade, že zákonný zástupca dieťa zo stravy včas neodhlási, je povinný uhradiť plnú výšku hodnoty obeda, t.j. 1,58 €, resp. 1,66 €.

Počas prázdnin a voľných dní  sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.

Z akcií ako sú výlety, školské podujatia, branné cvičenia a pod., kedy sa žiaci už do školy v daný deň  na stravu  nevrátia, je nutné sa odhlásiť min. 48 hod. vopred

Hromadné odhlášky tried podané v kratšom časovom období nebudú akceptované !

 

Zamestnanec, ktorý nie je v práci, je povinný sa z obeda včas odhlásiť, v opačnom prípade je povinný uhradiť plnú výšku hodnoty obeda t.j. 2,66 €  (týka sa to odobratého aj neodobratého jedla).

 1. V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedára. Stravník, ktorý sa neodhlásil z vážneho dôvodu (t.j. náhle ochorenie) a potrebuje si odniesť obed v obedári, si  sám naberie polievku a hlavné jedlo si preloží z taniera do obedára. V tomto prípade je zákonný zástupca stravníka povinný uhradiť celú sumu hodnoty obeda.

Dieťa, ktoré nie je vyučovacom  procese, nárok na stravu nemá!

 

Úhrada stravného:

 

 1. Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou, trvalým príkazom alebo prevodom z osobného účtu  (kvôli identifikácii platby je potrebné uvádzať variabilný symbol !!), najneskôr     do 15. dňa v mesiaci, vzniknutý preplatok  za neodstravované a riadne odhlásené dni bude odrátaný v nasledujúcom mesiaci.
 2. Doplatok za stravu sa uhrádza na MESIAC VOPRED. Ak zákonný zástupca žiaka platbu neuhradí včas, a neurobí tak  ani po upozornení, vedúca ŠJ má právo stravu nevydať.
 3. Podľa zákona má dieťa nárok na stravu za poplatok znížený o sumu dotácie iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a odoberie stravu (zákon č. 544/2010 Z.z. o dotáciách). Na základe uvedeného zákonný zástupca berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní dieťa zo stravy včas odhlásiť, inak musí uhradiť celú hodnotu obeda za každý neodhlásený deň.
 4. Doplatok za stravovanie na mesiac september 2019 je povinné uhradiť na základe vydaného poštového poukazu ešte pred nástupom dieťaťa na stravovanie. Suma pozostáva z jednorazového príspevku na stravovane vo výške 20,- € a mesačného doplatku za stravu (20 dní x 0,38 €, resp. 0,46 €). Jednorazový príspevok slúži ako záloha v prípade nedodržania spôsobu včasného odhlásenia žiaka zo stravy. Pri dodržaní podmienok na priznanie dotácie bude tento príspevok vyúčtovaný na konci školského roka 2019/2020. Prípadné preplatky, ktoré vznikli stravníkovi v predchádzajúcom školskom roku, budú vysporiadané v októbrovej platbe.

 

Výdaj stravy:

Výdaj stravy je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Obedy sa vydávajú v čase od 11.30  do 14.00 hod.

Evidencia odberu stravy je na základe čipu. Stravník, ktorý čip doposiaľ nemá, je povinný

si ho zakúpiť v ŠJ a nosiť so sebou na obed. Cena čipu je 3,- €. V prípade, ak si stravník čip zabudne, dostane obed pred ukončením výdaja obedov, v čase od 13.45-14.00 hod.

Ak dôjde k strate alebo poškodeniu čipu, je potrebné nahlásiť túto skutočnosť vedúcej ŠJ a zároveň si zakúpiť nový čip.

V zmysle Vyhlášky 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež  §8 ods. 3 „v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby sa do školského stravovacieho zariadenia žiakom a deťom individuálne nedonášala strava, okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia odborného lekára zdravotný stav vyžaduje osobitné stravovanie.“

V Spišskej Novej Vsi, 28.06.2019               

Interný predpis nadobúda účinnosť od 01.07.2019

Vyhotovil: Ing. Katarína Brejčáková, vedúca ŠJ                     Schválil: PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria