Voľné miesta

Navigácia

Netradične za úspechom

Netradične za úspechom

Netradične za úspechom

 

Projekt Netradične za úspechom je projekt, ktorý je realizovaný na škole v školskom roku 2011/2012 vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti, od ktorej naša škola získala grant vo výške 5000€. Projekt sa snaží úspešne nadviazať na projekt, ktorý sa v škole realizoval v minulom školskom roku s názvom Umenie nás spája. Autorkou projektu a zároveň osobou zodpovednou za projekt je Mgr. Katarína Dovčíková.

Naším projektom sa snažíme pomôcť žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, s rôznymi poruchami učenia, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia pri ich napredovaní v školskej praxi pomocou rôznych aktivít a zážitkovou formou učenia vo vyučovacom i  mimovyučovacom čase. Projekt dáva možnosť prežiť pocit úspechu a poznania, prezentácie pred verejnosťou a vyskúšanie si nových aktivít / exkurzie, návštevy divadla, tvorba v umeleckom centre/, ktoré budú napomáhať k rozvoju ich jazykových, komunikačných, čitateľských kompetencií.  Rozvíja a zvyšuje ich všeobecný rozhľad a estetické cítenie. Veríme, že náš projekt bude úspešný, že pomôže skupinám detí, na ktoré je daný projekt zameraný  a už teraz sa tešíme na zážitky spojené s realizáciou projektu.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria