Voľné miesta

Navigácia

SEPTEMBER 2017

Október 2017

 Plán činnosti na mesiac OKTÓBER 2017

  Porady    
* Gremiálna rada o 14,00 hod. 16.10.2017 p. riaditeľ
* Rodičovské združenie 5.A o 16,00 hod. 18.10.2017 p. Sliva, vyučujúci 
* Metodický deň - riaditeľské voľno 27.10.2017 p. riaditeľ
       
  Podujatia    
* Plavecká štafeta 6.10.2017 p. Murgáčová
* Divadlo horských filmov 5. - 9. ročník 11.10.2017 p. Bakó
* Anglické divadlo 3. - 4. ročník 18.10.2017 p. Dingová
* Stolný tenis   p. Murgáčová
* Malý futbal    p. Murgáčová
* Bedminton   p. Bakó
* Regionálne exkurzie   p. Bakó
* Športové aktivity   p. Majerničková
* Deň školských knižníc 24.10.2017 p. Sliva
* Zber gaštanov priebežne p. Meliorisová
       
  Organizačné úlohy    
* Jesenné prázdniny 30.-31.10.17 p. riaditeľ
                         vyučovanie končí 27.10.2017  
                         vyučovanie začína 2.11.2017  
       
  Rozhlasové relácie      
* Deň obetí Dukly 6.10.2017 p. Šišková
* Deň jablka  11.10.2017 p. Štundová, Bocková
* Svetový deň výživy 16.10.2017 p. Štundová, Bocková
* Deň školských knižníc 24.10.2017 p. Sliva
       
  Akcie ŠKD    
* Kultúrne vystúpenie v Domove dôchodcov   p. Uhliarová, Krausová
* Krásy jesennej prírody, zber prírodnín   všetky vych.
* Zdravý životný štýl, potravová pyramída   všetky vych.
* Imatrikulácia prvákov   p. Uhliarová, Němcová
* DDI   p. Kostelníková, Bušovská
* Návšteva školskej knižnice   p. Němcová, Uhliarová
* AKCIA ŠKD: Environmentálne popoludnie   p. Uhliarová, všetky
* Výtvarná súťaž ŠJ: Plody jesene   všetky vych.
  Výchovné poradenstvo   VP - p. Vargová
* Spracovať a odoslať databázu žiakov 9. ročníka a nižšie končiacich. Doplniť zmeny v programe Proforient.    
* Sledovať profesionálne záujmy žiakov 9. roč. Uskutočňovať individuálne pohovory so žiakmi a rodičmi 9. roč.    
* Spolupracovať s okresnou metodičkou pre profesionálnu orientáciu.    
* Spolupracovať so SŠ v oblasti informovanosti žiakov o SŠ a organizovaní exkurzií.    
       
  Školský špeciálny pedagóg    
* Sumarizovať dokumentáciu integr. žiakov   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Zabezpečiť špec. - pedag. vyšetrenia žiakov  v PPP    
* Konzultácie s rodičmi integ. žiakov    
* Konzultácie s vyučujúcimi na príprave IVP     
       
  Protidrogová prevencia   koord. - p. Burík
* Využitie športových aktivít organizovaných školou a CVČ    
* Spolupráca s CPPPaP    
* Kvíz, beseda, prezentácia o šikanovaní - 4. ročník    
       
  Zdravá škola    
* Deň jablka 11.10.2017 koord. - p. Štundová, Bocková
* Svetový deň výživy - zdravá desiata 16.10.2017  
* Projekt: Hovorme o jedle     
       
  Zelená škola    koord. - p. Marcinová, Slivová
* Zber papiera 2. - 5.10.17  
* Certifikácia 12.roč. programu Zelená škola 5.10.2017  
* Zasadnutie veľkého kolégia     
* Starostlivosť o zeleň    
       
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
* Úroveň pripravenosti žiakov na T5.
* Stav adaptácie žiakov 0, 1. a 5. ročníka.
* Stav realizácie IVP pre žiakov s poruchami učenia a správania,  žiakov s MP a žiakov zo SZP.
* Úroveň plánovania a obsahového zamerania činnosti triednych učiteľov a vykonávanie triednických hodín.
* Kontrola zabezpečenia bezpečnosti a ochrany žiakov v priestoroch školy.
* Stav vedenia pedagogickej dokumentácie triednymi učiteľmi
* Dodržiavanie pracovného poriadku školy.
* Stav a úroveň pedagogického dozoru, organizácie prestávok vo vyučovacom i mimovyučovacom čase.
       
Mesačný plán činnosti na mesiac október 2017 bol schválený vedením školy 29.9.2017.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria