Voľné miesta

Navigácia

Január 2019

Január 2019

 Plán činnosti na mesiac JANUÁR 2019

       
  Porady    
* Hodnotiaca pedagogická rada o 14,00 h. 25.1.2019 p. riaditeľ
       
  Podujatia    
* Okresné kolo NEJ 17.1.2019 p. Lacušová, Žukovská
* Okresné kolo ANJ 16.1.2019 p. Lacušová
* Erasmus +, nácvik divadla J. Hraška   p. Cpin Brajerová, Rusnáková
  Erasmus +, antológia europ. rozprávok a legend   p. Lacušová
* Okresné kolo MO - 5. - 9. roč. 30.1.2019 p. Jakubov, Rimská
* Lyžiarsky výcvik 7. ročník 14.-18.1.19 p. Murgáčová
       
  Organizačné úlohy    
* Deň otvorených dverí v IND 30.1.2019 p. Dingová, Jendrálová
* Klasifikáciu žiakov ukončiť do 14,00 hod. 18.1.2019 všetci vyučujúci
* Výpis rozdať žiakom  31.1.2019  
  1. stupeň na 4. vyučovacej hodine    
  2. stupeň na 5. vyučovacej hodine    
* Polročné prázdniny sú  1.2.2019  
* Vyučovanie v 2. polroku začína  4.2.2019  
* Analýza prospechu, správania a dochádzky za 1. polrok v šk. roku 2018/2019 31.1.2019 p. zástupca
       
  Rozhlasové relácie      
* Vznik SR 8.1.2019 p. Burík
       
  Akcie ŠKD    
* Účasť na oslavách oslobodenia mesta   Krausová,Jacková, Kostelníková
* Hodnotenie polročnej činnosti ŠKD   všetky vych.
* GUS   p. Bušovská
* Akcia ŠKD: Zumba pre deti   p. Maceľuchová
       
  Výchovné poradenstvo   VP - p. Vargová
* Uskutočniť RZ pre 9. roč. o 15,30 hod.              16.1.2019  
* Príprava a tlač zápisných lístkov    
* Doplnenie údajov, známok a tlač kontrolných opisov.    
  Informuje do Proforientu anonymnú databázu pre simuláciu poradia-z internetu    
       
  Školský špeciálny pedagóg    
* Sumarizovať dokumentáciu začl. žiakov   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Zabezpečiť špec. - pedag. vyšetrenia žiakov  v CPPPaP a v CŠPP    
* Konzultácie s rodičmi začlenených žiakov    
       
  Protidrogová prevencia   koord. - p. Burík
* Výmena skúseností učiteľov výchovných predmetov s prácou v oblasti prevencie.    
* Prezentácia výučbového CD Fajčenie zabíja 4. ročník - beseda    
* Individuálne pohovory so žiakmi - záškolákmi.    
* Spolupráca s UPRSV v Sp. Novej Vsi    
* Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou priebežne  
       
  Zdravá škola   koord. - p. Garčárová 
* "Týždeň zdravia" :      
  Pondelok - Deň zdravej výživy    
  Utorok - Deň športových aktivít    
  Streda - Deň zdravých zubov    
  Štvrtok - Deň prvej pomoci    
  Piatok - Modrý deň - Deň pitnej vody    
       
  Zelená škola    koord. - Marcinová, Macejková
* Kŕmenie lemúrov v ZOO     
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
* Dodržiavanie rámcových učebných plánov a TVVP vyučujúcich jednotlivých predmetov.
* Príprava plaveckého kurzu pre 3. ročník, stav.
* Úroveň vedenia žiakov pri príprave na vyučovanie v ŠKD a realizácie záujmovej činnosti v ZÚ.
* Dodržiavanie vnútorného systému kontroly a hodnotenia žiakov.
* Stav a úroveň dosiahnutých výsledkov v prvom polroku šk. roka - prospech, správanie, dochádzka.
* Kontrola stavu činnosti v boji proti obezite a podpory zdravého životného štýlu.
* Stav ďalšieho vzdelávania ped. zamestnancov a uplatňovanie získaných poznatkov v praxi.
* Dodržiavanie organizačného poriadku školy a pracovného poriadku zamestnancami.
* Stav vedenia ped. dokumentácie triednymi učiteľmi, kontrola dochádzky zahr. žiakov.
* Dodržiavanie BOZP, PO, zabezpečenia a bezpečnosti školských priestorov.
* Stav a úroveň spracovania štatistických údajov.
* Stav plnenia plánu vnútornej kontroly.
* Kontrola obsahu a zverejnenia Čerpanie sociálneho fondu na kalendárny rok.
* Kontrola realizácie lyžiarskeho kurzu.
* Výber a kontrola podmienok vybratého zariadenia ŠvP.
       
Mesačný plán činnosti na mesiac január 2019 bol schválený vedením školy 31.12.2018.
       

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria