Voľné miesta

Navigácia

Apríl 2018

APRÍL 2018

 Plán činnosti na mesiac APRÍL 2018

 
  Porady    
* Slávnostná pedag. rada o 17.00 hod. 6.4.2018 p. riaditeľ
* Hodnotiaca ped. rada  o 14.00 h 9.4.2018 p. riaditeľ
* Gremiálna rada  11.4.2018 p. riaditeľ
* Triedne schôdze 23. - 27.4.18 tr. učitelia
* Zasadnutia MZ, PK podľa plánu vedúci MZ, PK
       
       
  Podujatia    
* MŠO Mini futbal   p. Filipová
* MŠO Vybíjaná 5.4.2018 p. Slivošová, Majerníčková
* Okresné kolo vybíjaná 5.4.2018  
* IQ olympiáda - školské kolo 10.4.2018 p. Rimská, Jakubov
* Logická olympiáda - celoštátne kolo 11.4.2018 P: Bakó, Rimská, Jendrálová, Dovalová
* Okresné kolo ORJ 11.4.2018 p. Šišková
* Gymnastický štvorboj, kat. A 11.4.2018 p. Majerničková
* Gymnastický štvorboj, kat. B,C 12.4.2018 p. Murgáčová
* Geografická olympiáda - krajské kolo 12.4.2018 p. Rimská
* Slávik Slovenska - šk. kolo  17.4.2018 Sliva,Meliorisová,Kožíková
* Okresné kolo matematickej olymp. 6. - 8.r. 17.4.2018 p. Rimská, Jakubov
* Okresné kolo Ars poetika - Puškinov pamätník 18.4.2018 p. Šišková
* Školské kolo Štúrov Zvolen 19.4.2018 p. Vojčíková
* Mix volejbal školských pracovníkov 20.4.2018 p. Slivošová
* Shakespeare´s Memorial 24.4.2018 p. Lacušová, uč. ANJ
* Dej. súťaž Historia est magistra vitae 5.,6.r 25.4.2018 p. Šišková, Vojčíková
* Dej. súťaž Historia est magistra vitae 7.,8.r 26.4.2018 p. Šišková, Vojčíková
* Návšteva Údolia smrti 9. ročník 27.4.2018 p. Šišková, Vojčíková
* Liga mládeže Spiša v šachu 28.4.2018 p. Bakó
* Distribúcia časopisov ANJ, NEJ   p. Lacušová
       
  Organizačné úlohy    
* Veľkonočné prázdniny 29.3. - 3.4.18  
* Zápis do 1. ročníka 4. - 10.4.18  
* Deň otvorených dverí  21.4.2018  
* Integrované tématické vyuč. - Deň Zeme 27.4.2018  
       
  Rozhlasové relácie      
* Detský čin roka 4.4.2018 p. Štundová
* Deň Zeme 20.4.2018 p. Marcinová, Slivová
       
  Akcie ŠKD    
* Beseda s detskou lekárkou   všetky vych.
* Jarná výzdoba školy a ŠKD   p. Lesňáková
* Dopravný kvíz   všetky vych.
* AKCIA ŠKD: Na ľudovú nôtu   p. Bušovská, všetky vych.
* ERAZMUS - kultúrny program 13.4.2018 p. Bušovská 
       
  Výchovné poradenstvo    
* Spracovanie pre osemročné gymnáziá do 11.04.18 VP - p. Vargová
* Stav prihlášok na SŠ z Proforientu do ŠVS do 11.04.18  
* Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia z internetu. od 18.04.18  
* Sumarizácia, spracovanie a odoslanie prihlášok na SŠ vrátane osemr. gym. do 20.04.18  
* Import do Proforientu anonymnej databázy pre simuláciu poradia z internetu. od 30.04.18  
* Export výsledkov z T9 - 2018 od 30.04.18  
       
  Školský špeciálny pedagóg    
* Sumarizovať dokumentáciu integr. žiakov   ŠP - p. Vargová, Šoltésová
* Zabezpečiť špec. - pedag. vyšetrenia žiakov  v PPP    
* Individuálne reedukačné sedenia s individ. integ. žiakmi    
* Konzultácie s rodičmi integ. žiakov    
* Odborné pedagog. služby pedagógom.    
       
  Protidrogová prevencia   koord. - p. Burík
* Výstava prác žiakov s protidrogovou tématikou    
* Individuálne pohovory so žiakmi so zvýšenou agresivitou     
* Spolupráca s ÚPRSV v Sp. Novej Vsi    
* Beseda s príslušníkom Mestskej polície      v Spišskej Novej Vsi    
       
  Zdravá škola   koord. - p. Štundová
* Medzinárodný deň bez násilia  4.4.2018  
* Deň narcisov - pomoc chorým s rakovinou 11.4.2018  
       
  Zelená škola    koord. - p. Marcinová, Slivová
* Kontrola tried    
* Triedenie papiera, plastov, hliníka    
* Súťaž - Botanikiáda    
       
  Kontrolná a hospitačná činnosť    
* Stav a úroveň činnosti MO z hľadiska dodržania ŠkVP a i ŠKVP.
* Stav prípravy plaveckého kurzu (7. roč.)
* Výsledky výchovy a vzdelávania v treťom štvrťroku školského roka.
* Stav prípravy plánu terénnych činností, výletov a iných činností žiakov a tried v závere školského roka.
* Stav a úroveň prípravy ročníkových prác žiakov v triedach IND.
  Stav pripravenosti ŠvP na 1. stupni.
* Stav a úroveň bezpečnosti na škole, ped. dozoru, organizácie prestávok vo vyučovacom a mimovyučovacom čase.
* Stav prípravy zasadaní triednych aktívov v spolupráci s Radou rodičov.
* Stav čistoty a hygieny v interiéri a exteriéri školy.
* Kontrola kvality stravy, úroveň stolovania a hygieny v šk. kuchyni a šk. jedálni.
* Stav realizácie zápisu detí do 1. ročníka a počet zapísaných žiakov.
       
Mesačný plán činnosti na mesiac apríl 2018 bol schválený vedením školy 30.3.2018.
   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria