Voľné miesta

Navigácia

 

História školy

História VI. základnej školy sa začala písať ešte na začiatku 60-tych rokov 20. storočia. 
1. septembra 1964 Odbor školstva a kultúry ONV v Spišskej Novej Vsi oficiálne rozdelil V. ZDŠ na Hviezdoslavovej ulici na dve samostatné školy – V. ZDŠ a VI. ZDŠ. Už krátko predtým v júni 1964 na mimoriadnej porade bolo na budúcu VI. ZDŠ vyčlenených 11 učiteľov. Inventár školy bol po dohode riaditeľov obidvoch škôl (V. ZDŠ František Pukluš, VI. ZDŠ Jozef Vančo) rovnomerne rozdelený na obidve školy. 
VI. ZDŠ bola umiestnená na prízemí školskej budovy na Partizánskej ulici (v súčasnosti budova Gymnázia na Školskej ulici), v ktorej od roku 1961 sídlila i 12-ročná Stredná všeobecnovzdelávacia škola (SVŠ). Správcovstvo budovy bolo od 1. septembra 1964 pridelené práve VI. ZDŠ. Začiatky boli ťažké. Škola nemala skoro žiadne materiálne vybavenie. Aj napriek týmto ťažkostiam vyučovanie začalo plným tempom. K 1. septembru 1964 bolo na škole 10 tried, 293 žiakov a 14 učiteľov.

V nasledujúcich rokoch vzhľadom na rastúci počet žiakov VI. ZŠ i SVŠ bolo nutné riešiť otázku priestorov. Bolo rozhodnuté, že pre VI. ZŠ bude vybudovaná nová škola na Ulici Ing. O. Kožucha. Do tých čias boli od 1. septembra 1970 ročníky 1. – 5. dočasne umiestnené v internáte SPŠ na Ulici kpt. Jána Nálepku číslo 17. Zriadenie nových učební pre ročníky 1. – 5. si vyžiadalo veľa práce. Tieto miestnosti bolo potrebné vybaviť nábytkom, namonovať svetlá, obstarať piecky a iné. Vďaka veľkému úsiliu riaditeľstva školy boli tieto problémy zvládnute v krátkom čase. Ročníky 6. – 9. ostali i naďalej v budove na Školskej ulici. Počet žiakov na začiatku školského roka 1970/1971 bol 337, škola mala 12 tried.
1. februára 1972 bola našej VI. ZDŠ konečne slávnostne odovzdaná do užívania moderná 22- triedna škola na Ulici Ing. Ondreja Kožucha číslo 7. Na škole bolo v tom čase 24 tried, 726 žiakov, 26 učiteľov. Školská družina mala 4 oddelenia. V budove školy sa dočasne nachádzala i materská škôlka. Zariadenie školy sa doplňovalo v priebehu celého mesiaca, zriaďovali sa kabinety a iné miestnosti potrebné pre chod školy.
V školskom roku 1973/1974 sa situácia na škole podstatne zmenila.  Odsunutím 285 žiakov z našej školy na novovybudovanú školu na Tarči sa na našej škole uvoľnili triedy, ktoré následne zaplnili žiaci bývalej III. ZDŠ. Presunutím žiakov z III. ZDŠ sa počet žiakov zvýšil skoro na 1000.
Ďalšia zmena v organizácii školy prichádza od 1. septembra 1976, kedy Odbor školstva ONV v Spišskej Novej Vsi dňa 30. júna 1976 zrušil ZDŠ v Spišskej Novej Vsi – Novoveskej Hute a školským obvodom pre zrušenú ZDŠ sa stala ZDŠ na Kožuchovej ulici.
Nasledujúce obdobie znamenajú pre VI. ZDŠ obdobie úžasného rozkvetu, čo sa týka jej materiálno – technického vybavenia, nadobudnutia najnovších didaktických pomôcok a rozvíjania metodických činností. V  budove školy je prechodne umiestnené Okresné pedagogické stredisko, začínajú sa organizovať okresné metodické dni, v rámci Pedagogických dní sa konajú zasa kolá Pedagogického čítania, otvára sa najmodernejšia odborná učebňa zemepisu na Slovensku a zubná ambulancia pre žiakov a pedagógov. Postupne sa vybavujú odborné učebne pre odborné predmety, cudzie jazyky a informatiku. V letnom období sa budova školy využíva na Spišské výstavné trhy.
Od osemdesiatych rokov dochádza i k výraznej zmene v profilácie školy: v školskom roku 1983/1984 sa na škole otvárajú výberové matematické a jazykové triedy, ktoré sa stávajú typickými triedami VI. ZŠ. V novom miléniu pribúdajú zasa špecializované triedy pre žiakov so špecifickými vývinovými poruchami učenia (2001) a od školského roku 2003/2004 začalo
riaditeľstvo ZŠ i so vzdelávaním intelektovo nadaných žiakov.
Významnou zmenou z hľadiska fungovania školy bolo nadobudnutie právnej subjektivity od 1. 7. 2002, čo malo za následok úplnú zmenu v chode školy. Naša škola sa vďaka tejto zmene stala samostatnejšou vo svojom  rozhodovaní i financovaní.
Mimoškolská činnosť na škole bola už od svojich počiatkov veľmi rozsiahla, a to najmä zásluhou aktivity miestnej pionierskej organizácie a činorodého prístupu samotných pedagógov z radov školy. Od 1. septembra 2009 začína na škole pracovať Školské stredisko záujmovej činnosti, ktoré sa v roku 2014 pretransformovalo na Centrum voľného času. V roku 2012 na našej ZŠ pribudlo i elokované pracovisko Základnej umeleckej školy so svojím výtvarným oddelením.
Posledným medzníkom v živote Základnej školy na Ulici Ing. O. Kožucha boli dva úspešné projekty z prostriedkov EÚ, vďaka ktorým sa v rokoch 2009 – 14 škola významne obnovila a zaradila sa medzi najmodernejšie školy nielen v našom meste, ale i v celom kraji. 
V súčasnom období (2014) má škola 74 zamestnancov navštevuje ju 550 žiakov, ktorí majú k dispozícii 30 tried a 10 odborných učební, na škole funguje 6 oddelení Školského klubu detí, 24 útvarov CVČ s 358 členmi a 2 oddelenia ZUŠ s 358 žiakmi.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria