Voľné miesta

Navigácia

Základné info o projekte Špecifické ciele Strategický cieľ projektu Aktivita 1.1 Vzdelávanie ped. zamestnancov Spätná väzba zo vzdelávacích aktivít Tvorivé aktivity Aktivita 2. 1 Aplikácia CLIL Aktivita 3. 1 – „Jazykový sprievodca“ Aktivita 4.1 Zavedenie IKT do výučby Vyhodnotenie kurzov Predĺženie trvania projektu Propagácia štúdia

Vzdelávanie bez hraníc

Základné info o projekte

 

VZDELÁVANIE BEZ HRANÍC - základné informácie o projekte

Projekt z operačného programu Vzdelávanie, spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci opatrenia 1. 1 Premena tradičnej školy na modernú bude realizovaný

Základnou školou, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi v školských rokoch 2012/13 a 2013/14 v celkovej sume 305. 538, 17 E.

 

95% z tejto sumy je hradených z externých zdrojov ( Príspevok ESF: 259. 707,44 E, príspevok štátneho rozpočtu: 30. 553,82 E), 5% je vlastné spolufinancovanie (15. 276,91E).

Časová realizácia projektu:

·         Začiatok projektu: 30. 6. 2012

·         Koniec projektu: 31. 5. 2014

Cieľová skupina projektu:

  1.     Pedagogickí zamestnanci Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves - veľkosť cieľovej skupiny  46 pedagógov (učitelia I. a II. stupňa, asistentky učiteľov, vedúca ŠKD).

2. Všetci žiaci Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves.

Projekt sa zameriava na aplikáciu nových foriem vzdelávania, podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese, inováciu učebných textov a materiálov, vrátane výučby anglického jazyka a inováciu metód vzdelávania so zameraním na využívanie IKT vo vyučovacom procese.

Potreba realizácie projektu vychádza:

 • z potreby inovovať metódy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti
 • z nutnosti výchovy žiakov pre aktuálne potreby trhu práce, ktorý žiada najmä flexibilnú, aktívnu pracovnú silu schopnú samostatne pracovať, tvoriť, efektívne využívať vedomosti v oblasti IKT a cudzích jazykov, hlavne jazyka anglického
 • z potreby zvýšenia zručností pedagógov v práci s modernou didaktickou technikou
 • z nedostatku didaktických materiálov pre efektívnu implementáciu prierezových tém do vyučovania
 • z potreby zvýšenia konkurencieschopnosti školy v danom regióne
 • z vnútorných potrieb pedagógov školy i požiadaviek zo strany rodičov

Realizáciou aktivít a dosiahnutím cieľa projektu sa skvalitnia výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce vo vedomostnej spoločnosti. Podporou kľúčových kompetencií žiakov sa absolventi našej školy môžu úspešne uchádzať o štúdium na ktorejkoľvek strednej škole. Budú schopní pracovať individuálne i v tímoch efektívne využívajúc získané poznatky.

Projekt prispeje k adresovaniu potrieb a odstraňovaniu prekážok rozvoja cieľovej skupiny realizáciou navrhnutých projektových aktivít. Výstupom projektu budú vyškolení pedagógovia v oblasti nových metód výučby prostredníctvom modernej techniky, ktorí zabezpečia kvalitný vzdelávací proces žiakom ZŠ. Žiaci absolvujú vzdelávanie v súlade s potrebami vedomostnej spoločnosti, čo im umožní úspešne sa adaptovať v rámci stredoškolského štúdia a následne sa uplatniť v praxi či počas vysokoškolského štúdia . Cieľové skupiny zvýšia svoj potenciál, zabezpečí sa ich osobný rozvoj a rozvoj ich kľúčových kompetencií v práci s IKT a jazykových zručnostiach.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  0905 980 001 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria