Voľné miesta

Navigácia

Školská jedáleň

POKYNY PRE STRAVNÍKOV

Školská jedáleň pri ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
Interný poriadok Zariadenia školského stravovania

Zariadenie školského stravovania zabezpečuje najmä zdravú výživu žiakov v čase vyučovania v základnej škole, celospoločenské programy podpory zdravia a stravovanie zamestnancov školy a iných fyzických osôb (dôchodcovia).
Príspevok rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za poskytnutú stravu:

Kategória: príspevok na potraviny + obnova inventár / spolu
Žiaci I. stupňa ZŠ: 0,95 € + 0,05€ / 1,00€
Žiaci II. stupňa ZŠ: 1,01 € + 0,05 €/ 1,06 €
Zamestnanci ZŠ: 1,12 + 1,12 (režijné náklady) / 2,24 €
Cudzí stravníci: 1,12 + 1,12 (režijné náklady) / 2,24 €
Výšku stravného určuje Mesto Spišská Nová Ves vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 5/2013 o určení príspevkov v detských jasliach, školách a školských zariadeniach v Dodatku č. 1. Na úhradu režijných nákladov na prípravu stravy pre deti poskytuje dotáciu zriaďovateľ.

Jedálny lístok
Jedálny lístok je zostavovaný na týždeň vopred v súlade so Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania. Je zverejnený na nástenke v školskej jedálni, pri vstupe do školskej jedálne a tiež na internetovej stránke školy.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov:
Jedálny lístok počas 5 stravovacích dní obsahuje:
   a) 2 hlavné jedlá mäsové,
   b) 1 hlavné jedlo so zníženou dávkou mäsa s nadstavením,
   c) 2 hlavné jedlá múčne a zeleninové
Prívarky s využitím najmä strukovín sa do jedálneho lístka zaraďujú 2x mesačne.
Strukoviny sa podávajú aj vo forme šalátov, sú ich súčasťou. Múčne prílohy ( knedľa, halušky, cestoviny) sa podávajú 1x do týždňa. Zemiaky sa podávajú 2 až 3x do týždňa.
Zelenina sa podáva denne v rôznych formách – jedlá so zeleninou, zeleninové šaláty, zeleninové oblohy.

ZŠ je zapojená do celospoločenských programov na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny pre deti MŠ, ZŠ a SŠ z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu: „Školské mlieko“ a „Školské ovocie“.


Spôsob prihlasovania a odhlasovania stravy:
a) Odhlasovanie/prihlasovanie zo stravy je minimálne 24 hodín vopred, súrne prípady do 8.00 hodiny ráno osobne alebo telefonicky na čísle 053/4466066.
Počas prázdnin a voľných dní sú zo stravy automaticky odhlásení všetci stravníci.
Z akcií ako sú výlety, školské podujatia, branné cvičenia a pod., kedy sa žiaci už do školy v daný deň na stravu nevrátia, je nutné sa odhlásiť min. 48 hod. V prípade hromadného podujatia na základe písomného menného zoznamu za triedu !Hromadné odhlášky tried podané v kratšom časovom období nebudú akceptované !
Stravník – žiak v hmotnej núdzi je povinný sa osobne prihlásiť na obed každý deň do 8.00 hodiny ráno !
Zamestnanec, ktorý nie je v práci, je povinný sa z obeda včas odhlásiť, v opačnom prípade je povinný uhradiť celú sumu stravného t.j. 2,24€ (týka sa to odobratého aj neodobratého jedla).


b) V zmysle Vyhlášky MZ SR 533/2007, § 5, ods. 2 a 3, príloha 1, platí zákaz odoberania stravy do obedára, okrem cudzích stravníkov – dôchodcov. Stravník, ktorý sa neodhlásil z vážneho (t.j. náhle ochorenie) dôvodu a potrebuje si odniesť obed
v obedári, si sám naberie polievku a hlavné jedlo si preloží z taniera do obedára.
Dieťa, ktoré nie je vyučovacom procese, nárok na stravu nemá! 


Úhrada stravného:
a) Úhradu stravného je možné uskutočniť poštovou poukážkou alebo prevodom z osobného účtu (kvôli identifikácii platby je potrebné uvádzať variabilný symbol). 
Platbu je potrebné uskutočniť do 20. dňa v mesiaci, vzniknutý preplatok za neodstravované dni bude odrátaný v nasledujúcom mesiaci.
b) Platba za stravné sa uhrádza na MESIAC VOPRED, pričom v septembri sa uhrádza september + október úhrne v jednej platbe! Ak zákonný zástupca žiaka platbu za stravné neuhradí včas, a neurobí tak ani po upozornení, vedúca ŠJ má právo stravu nevydať.

Výdaj stravy:
Výdaj stravy je vykonávaný v súlade s Prevádzkovým poriadkom schváleným RÚVZ v Spišskej Novej Vsi. Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 do 14.00 hod.
ŠJ má zavedený elektronický systém, preto je potrebné si po prihlásení na stravu zakúpiť čip (noví stravníci). Cena čipu (3eur) bude na šeku jednorázovo automaticky pripočítaná k cene stravného. V prípade straty alebo poškodenia je potrebné nahlásiť túto skutočnosť vedúcej ŠJ a zároveň si zakúpiť nový čip.
Bez čipu sa obedy nevydávajú. V prípade, ak si stravník čip zabudne, dostane obed pred ukončením výdaja obedov, v čase od 13.45-14.00 hod.
V zmysle Vyhlášky 527/2007 Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež §8 ods. 3 „v zariadení pre deti a mládež musí prevádzkovateľ zabezpečiť, aby do školského stravovacieho zariadenia sa žiakom a deťom individuálne nedonášala strava, okrem žiakov a detí, pri ktorých podľa posúdenia lekára zdravotný stav žiaka alebo dieťaťa predškolského veku vyžaduje osobitné stravovanie.“

V Spišskej Novej Vsi, 14. 08. 2017

Interný predpis nadobúda účinnosť od 01. 09. 2017

Vyhotovila: Ing. Katarína Brejčáková, vedúca ŠJ
Schválil: PhDr. Bohuslav Vaľko, riaditeľ ZŠ

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves
  Ing. O. Kožucha 11, 052 01 Spišská Nová Ves
 • 0905 443 136 riaditeľ - PhDr. Bohuslav Vaľko
  053 442 67 43 sekretariát - Silvia Mikolajová
  0907 745 557 zastupcovia riaditeľa - Mgr. Jozef Bakó a Mgr. Daniela Dingová
  053 446 60 66 školská jedáleň - vedúca ŠJ Ing. Katarína Brejčáková
  053 442 60 69 - ekonómka školy

Fotogaléria